برنامه کشیک اکسترن ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/21-10:05
Printer-friendly versionPDF version
تاریخ
اصلاحيه كشيك اكسترنهاي خرداد 99
كشيك اكسترنها خرداد 99
كشيك اكسترنها اسفند 98
كشيك اكسترنها بهمن 98
كشيك اكسترنها آبان 98
كشيك اكسترنها مهر 98
كشيك اكسترنها شهريور98
كشيك اكسترنها مرداد 98
برنامه كشيك اكسترنها ارديبهشت 98
برنامه كشيك اكسترنهاي فروردين 98
برنامه كشيك اكسترنهاي نوروز 98
برنامه كشيك اكسترنهاي اسفند 97
برنامه كشيك اكسترنها بهمن ماه 97
برنامه كشيك اكسترنهاي دي ماه 97
برنامه كشيك اكسترنها آذر 97
برنامه كشيك اكسترنها آبان 97
برنامه كشيك اكسترنها مهر 97
برنامه كشيك اكسترنها شهريور 97
برنامه كشيك اكسترنها مرداد 97
 
برنامه كشيك اكسترنها تير 97 اصلاحيه
برنامه كشيك اكسترنها خرداد 97
برنامه ی کشیک اکسترن اردیبهشت ماه 97
برنامه ی کشیک اکسترن فروردین ماه 97
برنامه ی کشیک اکسترن ها اسفندماه 96
برنامه ی کشیک اکسترن ها بهمن ماه 96
برنامه کشیک اکسترن ها دی ماه 96
برنامه ی کشیک اکسترن ها اذر ماه 96
برنامه ی کشیک اکسترن ها ابان ماه 96
برنامه ی کشیک اکسترن ها مهرماه 96

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir