برنامه کارگاه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری  موضوع کارگاه  برگزارکننده  فایل
 4و5 اسفند 94 SDS-PAGE& Western Blot   دکتر حسین خان احمد-دکتر صادق فیض الله زاده  متقاضیان جهت ثبت نام به آزمایشگاه مراجعه نموده یا باتلفن37928130 تماس بگیرند.
18اسفند 94 آشنایی با فلوسیتومتری

دکتر سید جواد هاشمی نیا

دکتر سپیده طلوعی

متقاضیان جهت ثبت نام به آزمایشگاه مراجعه نموده یا باتلفن37928130 تماس بگیرند.
15و 16 بهمن ماه 96

  &SDS-PAGE

Western Blot
دکتر سید جواد هاشمی نیا
دکتر سپیده طلوعی
 
متقاضیان جهت ثبت نام به آزمایشگاه مراجعه نموده یا باتلفن37928130 تماس بگیرند.
یکشنبه 96/11/1 و دوشنبه 96/11/2

کارگاه آموزشی دو روزه

آشنایی با Flow Cytometry

دکتر سید جواد هاشمی نیا
دکتر سپیده طلوعی
 
متقاضیان جهت ثبت نام به آزمایشگاه مراجعه نموده یا باتلفن37928130 تماس بگیرند.
       

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir