برنامه ژورنال کلاب های گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/08/06-7:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

مقطع ورود

تاریخ

نام و نام خانوادگی

مقطع ورود

تاریخ

سمیه شهیدانی

PhD 91

94/8/20

نسیم شناور

MSc 94

95/8/12

سید مصطفی احمدیان

PhD 91

94/9/4

آسیه رفیعی

MSc 94

95/8/26

جهانگیر نوری

PhD 90

94/9/25

عاطفه رعیت پور

MSc 94

95/9/17

مهرانگیز خانمرادی

PhD 90

94/10/16

محمد رضا عموئی

MSc 94

95/10/1

مریم ملکی

PhD 90

94/10/30

منیژه غلامی

MSc 94

95/10/15

حسن خیر خواه

PhD 93

94/11/14

فاطمه عزیزی

PhD 92

95/10/29

الهه عمو هاشمی

PhD 93

94/12/5

جلال حسن شاهی

PhD 92

95/11/13

شهلا سهرابی پور

PhD 91

94/12/19

رضا فرتوت زاده

PhD 92

95/11/20

محمد کریم آزاد بخت

PhD 91

95/1/25

سحر رحیمی

MSc 94

95/11/27

سید حسین حدادی

MSc 93

95/2/8

بهاره زرین

MSc 92

95/12/4

پروانه دعایی

MSc 93

95/2/22

سیدروح الله پورطاهری

MSc 92

95/12/11

کبری پیغانی

MSc 93

95/3/5

احمد قاسمی

MSc 92

95/12/18

آزاده السادات حسینی

MSc 93

95/3/19

المیرا احمدزاده

MSc 92

95/12/25

فاطمه خانی

MSc 93

95/4/2

     

نازنین زهرای خسروی

MSc 93

95/7/7

     

مینا سادات ایزدی

MSc 94

95/7/28

     
 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir