برنامه هفتگی ent

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-6:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزمركز شی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

الزهراء (س)

شنبه تا چهارشنبه

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 7/5 لغايت 8/5

ساعت 7/5 لغايت 8/5

ساعت 7/5 لغايت 8/5

بخش ENT

بخش ENT

بخش ENT

آيت ا... كاشاني
 
گراند راند

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

سه شنبه ها

سه شنبه ها

ساعت 8/5 لغايت 9/5

ساعت 8/5 لغايت 9/5

بخش ENT

بخش ENT

درمانگاه

الزهرا (س)

آيت ا... كاشاني

 

 

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه و پنج شنبه ها درمانگاه پيگيري

ساعت 9  لغايت 12

ساعت 9 لغايت 12

درمانگاه ENT

درمانگاه ENT

اطاق عمل

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

 

ساعت 7 صبح لغايت 18

ساعت 7 صبح لغايت 18

اتاق عمل

اتاق عمل

گزارش صبحگاهی

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

شنبه تا چهارشنبه

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعت 8/5 لغايت 9

ساعت 8/5 لغايت 9

بخش ENT

بخش ENT

ژورنال کلاب

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

5 شنبه ها

5 شنبه ها

ساعت 7/5 لغايت 8/5

ساعت 7/5 لغايت 8/5

آيت ا... كاشاني

آيت ا... كاشاني

کنفرانس هفتگی

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

5 شنبه ها

5 شنبه ها 

ساعت 8/5 لغايت 10

ساعت 8/5 لغايت10

آيت ا... كاشاني

آيت ا... كاشاني

کنفرانس مشترک

الزهراء (س)

آيت ا... كاشاني

يكشنبه ها

دوشنبه ها

ساعت 7 لغايت8/5

ساعت 7/5 لغايت 9

الزهراء  (س)

آيت ا... كاشاني

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir