برنامه هفتگی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

گراند راند الزهراء دوشنبه هاي آخر هر ماه 7:30 الي 9:00 سالن شهيد مطهري
ژورنال کلاب

الزهراء

دوشنبه هاي دوم و سوم هر ماه

7:30 الي 9:00

 

 

سالن شهيد مطهري

کنفرانس مشترک

الزهراء

كاشاني

سيدالشهدا

امام حسين(ع)

يكشنبه ها و سه شنبه هاو چهارشنبه ها

يكشنبه ها و سه شنبه ها

يكشنبه ها و چهارشنبه ها

يكشنبه هاي اول ماه

7:30 الي 8:30

7:30 الي 8:30

7:30 الي 8:30

7:30 الي 8:30

كلاس شماره 4و6 و سالن شهيد مطهري

سالن كنفرانس

بخش آنكولوژي / سالن كنفرانس

سالن كنفرانس

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir