برنامه هفتگی گوارش گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه لغايت پنج شنبه

8-13

بخش گوارش

گراند راند

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه

10-11

بخش گوارش

درمانگاه

بيمارستان امام حسين(ع)

سه شنبه

11-13

درمانگاه گوارش

اطاق عمل

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه لغايت پنج شنبه

8-14

اطاق عمل- آندوسكوپي

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

دوشنبه

8/84-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين(ع)

چهارشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس مشترک

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه سوم هر ماه

8/45-10

سالن كنفرانس

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir