برنامه هفتگی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

 

مرکز آموزشی درمانی فیض

شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه با ویزیت بیماران

8-8/30

بخش های بیمارستان

گراند راند

مرکز آموزشی درمانی فیض

دوشنبه ها اول و سوم هر ماه

7/30-8/30

بخش های بیمارستان

درمانگاه

مرکز آموزشی درمانی فیض

شنبه تا چهارشنبه هر هفته طبق برمانه

8/30-12/30

درمانگاه

اطاق عمل

مرکز آموزشی درمانی فیض

شنبه تا چهارشنبه هر هفته طبق برمانه

8/30-14

اتاق عمل

گزارش صبحگاهی

مرکز آموزشی درمانی فیض

یکشنبه و سه شنبه هر هفته

7/30-8

بخش های بیمارستان

ژورنال کلاب

مرکز آموزشی درمانی فیض

دوشنبه هفته دوم و چهارم هر ماه

9-10/30

کلاس درس مرکز

کنفرانس هفتگی

 

مرکز آموزشی درمانی فیض

آخرین پنجشنبه هر ماه

7/30-8

کلاس درس مرکز

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir