برنامه هفتگی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/09-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عرصه های بالینی

مرکزآموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

چمران

هر روز

12-9

بخش

خورشید

هر روز

12-9

بخش

درمانگاه

چمران

هر روز

12-9

درمانگاه مرکز

خورشید

هر روز

12-9

درمانگاه مرکز

کت لب

چمران

هر روز

14-7

درمانگاه مرکز

گزارش صبحگاهی

چمران

روزهای شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

8:30-7:30

سالن مرکز

خورشید

روزهای یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

8:30-7:30

سالن مرکز

ژورنال کلاب

چمران

یکشنبه ها

8:30-8:10

سالن مرکز

خورشید

شنبه ها

8:30-8:10

سالن مرکز

کنفرانس هفتگی

چمران

اولین و سومین دوشنبه هر ماه

9-8

سالن مرکز

گراند راند استاد توسلی

چمران

دومین دوشنبه هر ماه

8-7

سالن مرکز

تیم قلب

چمران

چهارمین دوشنبه هر ماه

9-7:40

سالن مرکز

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir