برنامه هفتگی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

الزهرا(س)

آیت اله کاشانی

امین (کارورزی- دستیاران پزشک خانواده)

هر روز

در زمان برنامه کاری بخش و مقیمی

 

 

بخش اورژانس

گراند راند

ارائه در جلسات آموزشی به صورت Case

ماهیانه یا هر دو ماه یکبار

 

2 ساعت

 

متناسب با برنامه ریزی انجام شده در داخل یا خارج از بیمارستان

درمانگاه

(Fast track)

الزهرا(س)

آیت اله کاشانی

هر روز

در زمان برنامه کاری بخش و مقیمی

 

 

بخش اورژانس

درمانگاه پیگیری آیت اله کاشانی شنبه تا چهارشنبه 8-10 صبح بخش اورژانس
اطاق عمل سرپایی

الزهرا(س)

آیت اله کاشانی

هر روز

در زمان برنامه کاری بخش و مقیمی

بخش اورژانس

گزارش صبحگاهی

الزهرا(س)

سه شنبه

چهارشنبه

7-8:15 صبح

 سالن شهید مطهری

کلاس شماره یک

ژورنال کلاب

الزهرا(س)

شنبه

 

1-2 ساعت در ماه

ادغام شده در برنامه کلاسی هفتگی

 

مجموعه کلاس درس الزهرا(س)

کنفرانس هفتگی

الزهرا(س)

شنبه

دوشنبه

 

9:30-13:30

8:30-12:30

 

مجموعه کلاس درس الزهرا(س)

کنفرانس مشترک

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir