برنامه هفتگی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

مركز آموزشي

روز

ساعت

مكان اجرا

راند

بيمارستان الزهرا – بيمارستان نور

شنبه تا چهارشنبه 

7.5-8.5

بخش در دوبيمارستان

گراند راند

بيمارستان الزهرا – بيمارستان نور

پنجشنبه

7.5-8.5

بخش در دوبيمارستان

درمانگاه

بيمارستان الزهرا – بيمارستان نور

شنبه تا چهارشنبه 

9-12

درمانگاه  در دوبيمارستان

اطاق عمل

بيمارستان الزهرا – بيمارستان نور

شنبه تا چهارشنبه 

8-14

اطاق عمل   در دوبيمارستان

گزارش صبحگاهي

بيمارستان الزهرا – بيمارستان نور

شنبه تا چهارشنبه 

7صبح

اتاق روز در بخش    در دوبيمارستان

ژورنال

بيمارستان الزهرا

شنبه ها

7-9.5

كلاس درس بيمارستان الزهرا

كنفرانس

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه ها

8-10

كلاس درس بيمارستان الزهرا

كنفرانس مشترك

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه هاو شنبه ها باتاريخهاي مشخص شده 

8-10

كلاس درس بيمارستان الزهرا

ليست جلسات مشترك 

 
برنامه هفتگي اساتيد گروه ارولوژي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir