برنامه هفتگی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/31-8:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

الزهرا (س)

همه روزه بجز روزهای تعطیل

8:30- 8 صبح

بخش های بیمارستان
آیت اله کاشانی
گراند راند

الزهرا (س)

شنبه ها

8:30- 7:30 صبح بخش ارتوپدی
آیت اله کاشانی دوشنبه ها
درمانگاه

الزهرا (س)

شنبه الی چهارشنبه ها

12:30- 8:30 صبح

درمانگاه ارتوپدی
آیت اله کاشانی 12:30- 8 صبح
اطاق عمل

الزهرا (س)

شنبه الی چهارشنبه ها 14-  8:30 اتاق های عمل الکتیو
آیت اله کاشانی
گزارش صبحگاهی

الزهرا (س)

همه روزه بجز روزهای تعطیل

8- 7:30 صبح

کلاس شماره 5

آیت اله کاشانی 8- 7:15 صبح کلاس درس ارتوپدی
ژورنال کلاب
الزهرا (س)
پنجشنبه ها 9- 8 صبح کلاس شماره 1
کنفرانس هفتگی الزهرا (س) پنجشنبه ها 10:30- 9 صبح کلاس شماره 1
کنفرانس مشترک

الزهرا (س)

سه شنبه ها

8- 7:30 صبح

کلاس شماره 5

آیت اله کاشانی یکشنبه ها

کلاس درس ارتوپدی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir