برنامه هفتگی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

درمانگاه

بیمارستان امین

شنبه - پنج شنبه

 

8-14

 

کلینیک پزشک خانواده

ژورنال کلاب دانشکده پزشکی

چهارشنبه

 

12-14

 

گروه پزشکی اجتماعی

کنفرانس هفتگی

دانشکده پزشکی

دوشنبه 

 

10-12

 

گروه پزشکی اجتماعی

 طرح گرانت پژوهشی گروه دانشکده پزشکی سه شنبه 8-10 گروه پزشکی اجتماعی

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir