برنامه هفتگی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-7:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

درمانگاه

بیمارستان امین

شنبه - پنج شنبه

 

8-13/30

 

کلینیک پزشک خانواده

ژورنال کلاب دانشکده پزشکی

چهارشنبه ها

 

12-14

 

گروه پزشکی اجتماعی

کنفرانس هفتگی

دانشکده پزشکی

دوشنبه(یکبار در ماه)

 

10-12

 

گروه پزشکی اجتماعی

راند بالینی مرکز خدمات جامع سلامت  شنبه - پنج شنبه 8-13 مرکز جامع سلامت ابن سینا- شهید رستمیان- شهید رضائیان- کردآباد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir