برنامه هفتگی قلب گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين(ع)

بيمارستان شهيد چمران

شنبه - يكشنبه

پس از پايان كنفرانس هفتگي

بخش قلب- PICU- NICU

سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه 8-9
گراند راند

-

-

-

-

درمانگاه

بيمارستان امام حسين(ع)

سه شنبه

پنج شنبه

9-10

9-10

درمانگاه قلب كودكان
بيمارستان شهيد چمران

شنبه

چهارشنبه

9-10

9-10

درمانگاه قلب كودكان
اطاق عمل

آنژيو بيمارستان شهيد چمران

دوشنبه

چهارشنبه

8-14

8-10

كت لپ

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين (ع)

چهارشنبه

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

يكشنبه

9-9/20

كلاس درس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان شهيد چمران

شنبه

7/5-9

سالن شهيد حيدري

بيمارستان امام حسين(ع) يكشنبه 8-9 كلاس درس
کنفرانس مشترک

-

-

-

-

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir