برنامه هفتگی غدد گروه کودکان

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين (ع)

شنبه- يكشنبه-

سه شنبه- چهارشنبه

شنبه: 11-9/5

يكشنبه: 9/30-8/30

سه شنبه: 9-8

بخش غدد

گراند راند

بيمارستان امام حسين(ع)

چهارشنبه

9-11/5

بخش غدد

درمانگاه

بيمارستان امام حسين(ع)

يكشنبه- سه شنبه

9-12

درمانگاه غدد

اطاق عمل

-

-

-

-

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه- چهارشنبه

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه

9-9/5

بخش غدد

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين(ع)

چهارشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس مشترک

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه: مشترك غدد و گوارش

ماهي يك بار

8/45-10

سالن كنفرانس

بيمارستان الزهرا(س) دوشنبه 8-12/30 ورودي 4- طبقه دو
بيمارستان الزهرا(س)

 مشترك با جراحي اطفال

ماهي يك بار

8-9 ورودي 4- طبقه دو
بيمارستان الزهرا(س) سه شنبه مشترك با غدد بزرگسال 7/30-8/30 كلاس شماره 2
بيمارستان الزهرا(س)

مشترك غدد و زنان

دوشنبه ها ماهي يك بار

8-9 ورودي4- طبقه 2
بيمارستان امام حسين(ع)

مشترك غدد و نورومتابوليك

شنبه اول و سوم ماه

8-10 سالن كنفرانس
مركز تحقيقات صديقه طاهره مشترك با غدد بالغين 8-9/30 مركز تحقيقات صديقه طاهره

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir