برنامه هفتگی عفونی گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين(ع)

هر روز

9/5-12

بخش اطفال 3 و در صورت وجود بيمار ساير بخش ها

گراند راند

بيمارستان امام حسين(ع)

يكشنبه 9-10

بخش عفوني

درمانگاه

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي شنبه و دوشنبه

9/5-11

درمانگاه عفوني

اطاق عمل

-

-

-

-

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

دوشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين(ع)

چهارشنبه

8/5-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس مشترک

بيمارستان امام حسين(ع)

يكشنبه

10-11

بخش عفوني

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir