برنامه هفتگی ریه گروه کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-11:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند بيمارستان امام حسين(ع)

هر روز

9-12

بخش ريه

گراند راند

بيمارستان امام حسين(ع)

يكشنبه

10-11

بخش ريه

درمانگاه

 بيمارستان امام حسين(ع)

چهارشنبه

10-12

درمانگاه ريه

اطاق عمل

 بيمارستان امام حسين(ع)

هر روز برحسب نياز

9-11

اطاق عمل

گزارش صبحگاهی

 بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

دوشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين(ع)

چهارشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس مشترک

-

-

-

-

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir