برنامه هفتگی روانپزشکی 99-98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/25-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند بالینی

 خورشید

همه روزه (طبق برنامه اساتید)

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

اورژانس و بخش های روانپزشکی

الزهرا یک روز درمیان(دستیاران)

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

بخش روانپزشکی اطفال
کاشانی هر  روز

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

بخش نوروسایکیاتری
مدرس به جز دوشنبه ها

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

بخش سالمندان
فارابی هر روز پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45 بخش روانپزشکی

گراندراند

خورشید

یکشنبه ها

8-10

کلاس درس روانپزشکی

الزهرا یکشنبه ها 8/30-11 بخش روانپزشکی کودکان
مدرس شنبه ها 8-10 بخش سالمندان مدرس
ماژور راند

خورشید

سه شنبه‌ها

9-10

کلاس درس روانپزشکی

گزارش صبحگاهی

خورشید

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

7.30-8.15

کلاس درس روانپزشکی

ژورنال کلاب

 خورشید

دریافت برنامه

 سه شنبه‌های اول و سوم هر ماه

8-9/30

کلاس درس روانپزشکی

الزهرا پنج شنبه چهارم هرماه 8-9/30 بخش روانپزشکی کودکان
سخنرانی اساتید

خورشید

سه شنبه‌های دوم و چهارم هرماه

 

8-9/30

 

کلاس درس روانپزشکی

دیس شارژ کنفرانس

 خورشید

پنج شنبه‌های دوم هرماه

8-9/30

 کلاس درس روانپزشکی

 الزهرا اتاق مصاحبه بخش
درمانگاه خورشید-الزهرا-کاشانی-مدرس-امید-امین- کلینیک مطهری دانلود برنامه کامل درمانگاه های روانپزشکی در مراکز مختلف

pdf: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir