برنامه هفتگی روانپزشکی 98-97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-5:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند بالینی

1- خورشید

2- الزهرا

3- کاشانی

4- مدرس

5- فارابی

 

یک روز درمیان (اساتید)

یک روز درمیان(دستیاران)

هر  روز

به جز دوشنبه ها

هر روز

 

 

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

 

خورشید: اورژانس و بخش های روانپزشکی

الزهرا: بخش روانپزشکی اطفال

کاشانی: بخش نوروسایکیاتری

مدرس: بخش سالمندان

فارابی: بخش روانپزشکی

گراند راند

1- مدرس

2- خورشید

32- الزهرا

شنبه ها

یکشنبه ها

یکشنبه ها

 

1- 8-10

2- 8-10

3- 8/30-11

 

خورشید: کلاس درس روانپزشکی

الزهرا: بخش

درمانگاه

1- خورشید

2- الزهرا

3- کاشانی

4- امید

5- مدرس

 

1-همه روزه به جز پنجشنبه ها

2- دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها

3- روزهای زوج

4- دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها

5- دوشنبه ها و چهارشنبه ها

 

8.30-12

 

درمانگاه بیمارستان

ماژور راند

خورشید

سه شنبه‌ها

9-10

کلاس درس روانپزشکی

گزارش صبحگاهی

خورشید

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

7.30-8.15

کلاس درس روانپزشکی

ژورنال کلاب

1- خورشید

2- الزهرا

1- سه شنبه‌های اول و سوم هر ماه

2- پنج شنبه چهارم هرماه

8-9/30

8-9/30

خورشید: کلاس درس روانپزشکی

الزهرا- بخش

سخنرانی اساتید

خورشید

سه شنبه‌های دوم و چهارم هرماه

 

8-9/30

 

کلاس درس روانپزشکی

دیس شارژ کنفرانس

1- خورشید

2- الزهرا

پنج شنبه‌های دوم هرماه

8-9/30

1- کلاس درس روانپزشکی

2- اتاق مصاحبه بخش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir