برنامه هفتگی روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/10-11:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند بالینی

1- خورشید

2- الزهرا

یک روز درمیان (اساتید)

یک روز درمیان(دستیاران)

 

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

 

خورشید: اورژانس و بخش های روانپزشکی

الزهرا: بخش روانپزشکی اطفال

گراند راند

1- خورشید

2- الزهرا

یکشنبه

 

1) 8-10

2- 8/30-11

 

خورشید:کلاس درس روانپزشکی

الزهرا- بخش

درمانگاه

1- خورشید

2- الزهرا

3- کاشانی

روزهای زوج

همه روزه

روزهای زوج

 

8.30-12

8.30-12

8/30-12

 

کلینیک ویژه خورشید

درمانگاه روانپزشکی الزهرا

درمانگاه شریعتی

درمانگاه کاشانی

ماژور راند

خورشید

سه شنبه ها

9-10

کلاس درس روانپزشکی

گزارش صبحگاهی

خورشید

شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها

7.30-8.15

کلاس درس روانپزشکی

ژورنال کلاب

1- خورشید

2- الزهرا

1- سه شنبه های اول و سوم هر ماه

2- پنج شنبه چهارم هرماه

8.30- 7.45

8-9/30

کلاس درس روانپزشکی

الزهرا- بخش

کنفرانس هفتگی

خورشید

سه شنبه های دوم و چهارم هرماه

 

8-9/30

 

کلاس در روانپزشکی

دیس شارژ کنفرانس

1- خورشید

2- الزهرا

پنج شنبه های دوم هرماه

8-9/30

1- کلاس درس روانپزشکی

2- اتاق مصاحبه بخش

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir