برنامه هفتگی جنرال گروه کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه لغايت پنج شنبه

9/5-12

اورژانس و بخش جنرال

بيمارستان امين شنبه لغايت پنج شنبه 9/5-12 اورژانس و بخش جنرال
بيمارستان الزهرا(س) شنبه لغايت پنج شنبه 9/5-12 اورژانس و بخش جنرال
گراند راند

-

-

-

-

درمانگاه

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه لغايت چهارشنبه

9/5-12

درمانگاه جنرال كودكان

بيمارستان امين شنبه لغايت چهارشنبه 9/5-12 درمانگاه جنرال كودكان
بيمارستان الزهرا(س) شنبه لغايت چهارشنبه 9/5-12 درمانگاه جنرال كودكان
اطاق عمل

-

-

-

-

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

بيمارستان امين روزهاي زوج 8-8/45 سالن اجتماعات
ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

سه شنبه سوم ماه

11/5-12/5

كلاس درس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين(ع)

سه شنبه دوم ماه

11/5-12/5

كلاس درس

کنفرانس مشترک

-

-

-

-

 

جنرال كودكان
برنامه هفتگي بخش جنرال كودكان
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir