برنامه هفتگی بخش نفرولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 

گزارش صبحگاهی

درمانگاه

دیالیز صفاقی

راند آموزشی و ویزیت بخش و پیوند

برنامه های آموزشی

کنفرانسها ویزیت دیالیز مشاوره
شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

 

 

 

مرکز الزهراء

9-13

مرکز الزهراء

7:30-9

 

مرکز الزهراء

9-12

مرکز الزهراء

8-15

دکتر طاهری / دکتر متين فر

دکتر سجاديه/ دکتر مرتضوی

همه اعضاء هیات  عملی کلاس دستیاران فوق تخصصی و تخصصی دکتر مرتضوی دکتر وحدت
مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید   مجتمع خورشید مجتمع خورشید
           
یک شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

 

مرکز الزهراء

9-14

مرکز الزهراء

9-13

 

 

مرکز الزهراء

9-12

مرکز الزهراء

8-15

دکتر مرتضوی/ دکتر صیرفیان

همه اعضای هیأت علمی همه اعضای هیأت علمی همه اعضای هیأت علمی طبق برنامه بخش دکتر معین زاده

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید مجتمع خورشید     مجتمع خورشید مجتمع خورشید

 

         
دوشنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

 

 

 

مرکز الزهراء

9-13

 

 

مرکز الزهراء

9-12

مرکز الزهراء

8-15

دکتر معين زاده/ دکتر سجادیه

دکتر صیرفیان/ دکتر طاهری

همه اعضای هیأت عملی دکتر معین زاده دکتر وحدت
مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید   مجتمع خورشید مجتمع خورشید
           
سه شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

 

مرکز الزهراء

9-13

مرکز الزهراء

11:30-12:30

مرکز الزهراء

7:30-8:15

مرکز الزهراء

9-12

مرکز الزهراء

8-15

دستیار فوق تخصصی

دکتر معین زاده همه اعضای هیأت علمی ژورنال کلاب کنفرانس هفتگی دکتر طاهری دکتر سجادیه
مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید     مجتمع خورشید مجتمع خورشید
           
چهار شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

 

 

مرکز الزهراء

9-13

 

 

مرکز الزهراء

9-12

مرکز الزهراء

8-15

کنفرانس هفتگی گروه داخلی

دکتر وحدت همه اعضای هیأت علمی دکتر صیرفیان دکتر معین زاده
مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید مجتمع خورشید
           
پنج شنبه

 

 

 

مرکز تحقیقات

10-12

 

مرکز الزهراء

7:30-8:30

 

مرکز الزهراء

8-15

مرور مقالات دکتر معین زاده
  همه اعضای هیأت علمی     مجتمع خورشید
 
جمعه و روزهای تعطیل

 

مرکز الزهراء

9-14

مرکز الزهراء

9-14

ویزیت بخش طبق برنامه طبق برنامه
            مجتع خورشید
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir