برنامه هفتگی بخش نفرولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/18-4:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

بیمارستان خورشید

شنبه لغایت پنج شنبه

 

شنبه لغایت پنج شنبه

 

 

8:30-10:30

 

9-12:30

 

 

بخشهای نفرولوژِی پیوند دیالیزاورژانس 

 

بخش نفرولوژی اورژانس دیالیز

گراند راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

یک شنبه ها یک در هفته در میان

 

9-10

 

بخش نفرولوژی

نفروپاتولوژی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

یک شنبه ها یک هفته در میان 11:30-12:30 ازمایشگاه پاتولوژی
درمانگاه

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

 

بیمارستان خورشید

 

 

شنبه لغایت چهارشنبه

 

یک شنبه دوشنبه چهارشنبه

سه شنبه(درمانگاه فلویی)

 

10-12:30

 

 

11-13:30

 

 

درمانگاه نفرولوژی

 

 

درمانگاه نفرولوژی

درمانگاه دیالیز صفاقی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

یک شنبه

10-12:30

درمانگاه دیالیز صفاقی

گزارش صبحگاهی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

بیمارستان خورشید

شنبه یک شنبه دوشنبه

 

شنبه  یک شنبه چهارشنبه 

 

 

7:30-8:30

 

7:30-8:30

 

 

 

کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

سالن کنفرنس

 

ژورنال کلاب

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

بیمارستان خورشید

 

سه شنبه

 

شنبه

 

11:30-12:30

 

8:30

 

کلاس شماره 1مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

کلاس درس بخش نفرولوژی

کنفرانس هفتگی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

سه شنبه

 

7:30-8:30

کلاس شماره 4مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

کلاس رزیدنتی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) یک شنبه سه شنبه 12-13 کلاس درس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
کلاس  دستیار فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) شنبه یک شنبه چهارشنبه 7:30-8:30 کلاس جنب بخش پیوند
کنفرانس

مرکز تحقیقات کلیه

پنج شنبه

 

7:30-9

 

مراکز تحقیقاتی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

مشاوره

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

بیمارستان خورشید

شنبه لغایت پنج شنبه

شنبه لغایت پنج شنبه

8:30-14:30

7:30-16

بخشها و اورژانس مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س)

بخشها و اورژانس 

 

قابل ذکر است با توجه به بحران کرونا در گروه داخلی گزارش صبحگاهی برگزار نمی شود

کنفرانس روزهای سه شنبه بصورت مجازی برگزار می گردد

اساتید نفرولوژی بیمارستان خورشید در ژورنال کلاپ داخلی بیمارستان خورشید نیز شرکت می کنند    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir