برنامه هفتگی بخش جنرال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/02/07-8:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  گزارش صبحگاهی

راند بخش و اورژانس

درمانگاه

مشاوره بخش و اورژانس

کلاسهای فراگیران کنفرانس ژورنال کلاب
شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

مرکز الزهراء

9-13

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

12-13

   
دکتر انصاری/ دکتر گلشنی آنکال دکتر کلانتری طبق برنامه دکتر رئوفی/ دکتر انصاری

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید

9-14

     
دکتر وثوقی دکتر وثوقی      
 

مرکز امین

8-14

مرکز امین

8-13

مرکز امین  
  دکتر پورعجم دکتر شیرزادی طبق برنامه  
یک شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

مرکز الزهراء

9-13

مرکز الزهراء

     
دکتر پاکزاد/ دکتر کاظمی آنکال دکتر کلانتری طبق برنامه  

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید

9-12

   

مجتمع خورشید

11-12

دکتر وثوقی دکتر وثوقی     دکتر تمیزی فر
 

مرکز امین

8-14

مرکز امین

8-13

مرکز امین  
  دکتر شیرزادی دکتر پورعجم طبق برنامه  
دو شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

12-13

مرکز الزهراء  
دکتر رئوفی/ دکتر کلانتری آنکال دکتر کلانتری طبق برنامه دکتر کلانتری/ دکتر گلشنی

معرفی موارد پیچیده

(همه اعضا)

مجتمع  خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید

9-14

       
دکتر وثوقی دکتر وثوقی        
 

مرکز امین

8-14

مرکز امین

8-13

مرکز امین    
  دکتر پورعجم دکتر شیرزادی طبق برنامه    
سه شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

مرکز الزهراء

9-13

مرکز الزهراء

   

مرکز الزهراء

12-13

دکتر رئوفی آنکال دکتر کلانتری طبق برنامه دکتر انصاری

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع خورشید

9-14

     
دکتر وثوقی دکتر وثوقی      
 

مرکز امین

8-14

مرکز امین

8-13

مرکز امین  
  دکتر شیرزادی دکتر پورعجم طبق برنامه  
چهار شنبه

مرکز الزهراء

7:30-8:30

مرکز الزهراء

9-14

مرکز الزهراء

9-13

مرکز الزهراء

مرکز الزهراء

12-13

مرکز الزهراء

7:30-8:30

 

کنفرانس هفتگی

دکتر گلشنی

آنکال دکتر کلانتری طبق برنامه دکتر پاکزاد/ دکتر کاظمی

گراندراند ماهانه

(دکتر وثوقی)

مجتمع خورشید

7:30-8:30

مجتمع  خورشید

9-12

       
دکتر وثوقی دکتر وثوقی        
 

مرکز امین

8-14

مرکز امین

8-13

مرکز امین    
  دکتر پورعجم دکتر شیرزادی طبق برنامه    
پنج شنبه

 

مرکز الزهراء

8-12

مرکز الزهراء

9-13

مرکز الزهراء

     
آنکال دکتر کلانتری طبق برنامه

مجتمع خورشید

9-12

   
دکتر وثوقی    

مرکز امین

8-12

مرکز امین

8-12

مرکز امین
دکتر شیرزادی دکتر پورعجم طبق برنامه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir