برنامه هفتگی بخش جنرال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/15-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

بیمارستان خورشید

شنبه لغایت جمعه

شنبه لغایت جمعه

8:30-12

8:30-12

بخش داخلی-اورژانس

بخش داخلی-اورژانس

گراند راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

بیمارستان خورشید

یک شنبه

یک شنبه

12-13

12-13

کلاس شماره1

تالار المهدی

درمانگاه مرکزآموزشی درمانی امین شنبه لغایت چهارشنبه 8-12 درمانگاه 
مشاوره

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

بیمارستان خورشید

بیمارستان امین

هر روز 7:30-14

بخشها اورژانس مرکز آموزشی درمانی الزهرا

بخشها اورژانس بیمارستان خورشید

بخشها اورژانس بیمارستان امین

گزارش صبحگاهی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا-

بیمارستان خورشید

بیمارستان امین

 

شنبه لغایت سه شنبه

شنبه تا سه شنبه

یک شنبه تا چهارشنبه

 

7:30-8:30

7:30-8:30

7:30-8:30

کلاس شماره 1

تالار المهدی

سالن کنفرانس امین

ژورنال کلاب

 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

 

شنبه لغایت چهارشنبه 12-13 کلاس شماره 1
کنفرانس هفتگی مرکز آموزشی درمانی الزهرا چهارشنبه 7:30-8:30 تالار محسن ابن علی (ع)
کلاس درس مرکز آموزشی درمانی امین شنبه و پنج شنبه 8-9 کلاس شماره 1
  با توجه به بروز بحران کرونا گراند راند گزارش صبحگاهی کنفرانس هفتگی برگزار نمی شود      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir