برنامه های آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/01/24-7:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

موضوع
طرح درس بخش چشم پزشکی ویژه دانشجویان پزشکی 
 برنامه كلاس درس دانشجويان بخش چشم اسفند ماه 1390
برنامه كلاس درس دانشجويان بخش چشم فروردین ماه 1391 
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم اردیبهشت ماه 1392 
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم خرداد ماه 1392 
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم تیر ماه 1392 
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم مرداد ماه 1392    در این ماه کلاس ندارند 
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم شهریور ماه 1392
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم  _ مهر ماه 1392 
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم  آبان ماه 1392
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم _ آذر ماه1392 
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم _ دی ماه
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - بهمن ماه 1392در این ماه کلاس ندارند
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - اسفند ماه 1392  
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - فروردین ماه 1393  
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - اردیبهشت  ماه 1393  در این ماه کلاس ندارند
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - خرداد  ماه 1393  
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم -تیر ماه 1393
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - مرداد  ماه 1393 در این ماه کلاس ندارند
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - آذر  ماه 1393  در این ماه کلاس ندارند 
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - دی  ماه 1393  در این ماه کلاس ندارند  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir