برنامه عملیاتی EDO

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-12:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف برنامه عملیاتی
1 برنامه عملیاتی 98-97
2 گزارش  EDO سال  96
3 برنامه عملیاتی 96-95
4 گزارش  EDO سال  95
5 برنامه عملیاتی 94-93

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir