برنامه عملیاتی EDO

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی 98-97
گزارش  EDO سال  96
برنامه عملیاتی 96-95
گزارش  EDO سال  95
برنامه عملیاتی 94-93

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir