برنامه عملیاتی EDO

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/01-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف برنامه عملیاتی
1 برنامه عملیاتی 00-99
2 برنامه عملیاتی 98-97
3 گزارش  EDO سال  96
4 برنامه عملیاتی 96-95
5 گزارش  EDO سال  95
6 برنامه عملیاتی 94-93

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir