برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/25-10:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه عملیاتی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی

بر اساس سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست برنامه کلی قانون برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع سلامت کشور و برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

مقدمه/بیانیه رسالت

معاونت دانشجویی دانشکده پزشکی ماموریت دارد تا با بهره گیری از خدمات صاحبنظران و کارشناسان مجرب و توانمند و مشارکت فعال دانشجویان در شورای مشاورین جوان و تشکل های دانشجویی به شکوفایی استعدادهای فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی دانشجویان بپردازد و به عنوان یکی از معاونت های دانشجویی کارآمد و شاخص، تربیت دانشجویانی با انگیزه و شاد در محیطی ایمن از نظر جسمی و روانی رسالت ماست.

اهداف این معاونت براساس برنامه پنجم توسعه و برنامه استراتژیک معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1-رشد و تعالی فضایل اخلاقی و دینی و استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان در محیطی شاد و مفرح

2-جلب مشارکت دانشجویان در حوزه های فرهنگی و صنفی و تقویت روحیه کار گروهی در ایشان

3-ارتقای رضایتمندی دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت علمی در زمینه امور رفاهی و فرهنگی

4-افزایش مشارکت بخش خصوصی و جذب اسپانسر جهت اجرای برنامه های فرهنگی و برگزاری مراسم های دانشجویی

5-آموزش مهارتهای ارتباطی و زندگی  (به دانشجویان  و کارکنان دانشکده)

جدول برنامه عملیاتی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی

هدف کلی: ارتقای فضایل اخلاقی و دینی دانشجویان در محیطی شاد و مفرح در راستای شکوفایی استعداد های فرهنگی دانشجویان  هدف اختصاصی1: توانمندسازی اخلاقی و دینی دانشجویان

عنوان برنامه: اجرای کلاسهای آموزشی اخلاق اسلامی در حرفه پزشکی

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسئول اجرا

مسوول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

نیازسنجی آموزشی و اولویت بندی آموزش های مورد نیاز دانشجویان(در هر سال یکبار )

کارگروه نیازسنجی با هماهنگی خانم احسانی

آقای دکتر زمانی

15/1/1397

15/12/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

هماهنگی با اساتید و تعیین زمان آموزش( هر دو ماه یکبار)

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

16/2/1397

30/2/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

هماهنگی پذیرایی و مکان برگزاری کلاس آموزشی با مدیر داخلی دانشکده

( هر دو ماه یکبار )

خانم علی بک

آقای دکتر زمانی

1/3/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

اطلاع رسانی به دانشجویان و دعوت از مدعوین( هر دو ماه یکبار )

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/3/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

برگزاری کلاس آموزشی ( هر دو ماه یکبار)

آقای تاج

خانم علی بک

آقای دکتر زمانی

1/4/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

6

بارگزاری خبر برگزاری کلاس های آموزشی در وب سایت دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/4/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:   برگزاری 8کلاس آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده تا پایان سال 98

نحوه جمع آوری داده ها:1-توزیع برگه های نیازسنجی بین نمایندگان هر ورودی 2-توزیع برگه های رضایت سنجی  پس از برگزاری هر دوره و تحلیل آن3-مشاهده وب سایت دانشکده

هدف کلی: ارتقای  سلامت روان  و مهارتهای زندگی  دانشجویان در محیطی شاد و مفرح در راستای شکوفایی استعداد های فرهنگی دانشجویان   هدف اختصاصی2: ارتقای مهارت های زندگی دانشجویان   

عنوان برنامه برگزاری کارگاه های تحلیل روابط متقابل، مدیریت استرس و روش مطالعه و ...

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسئول اجرا

مسوول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

نیازسنجی آموزشی و اولویت بندی آموزش های مورد نیاز دانشجویان ( در هر سال یکبار )

کارگروه نیازسنجی با هماهنگی خانم قاسمی و خانم احسانی

آقای دکتر زمانی

115/1/1397

15/12/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

هماهنگی با اساتید و تعیین زمان آموزش( هر دو ماه یکبار)

خانم قاسمی آقای تاج

آقای دکتر زمانی

16/2/1397

30/2/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

هماهنگی پذیرایی و مکان برگزاری کلاس آموزشی با مدیر داخلی دانشکده

( هر دو ماه یکبار )

خانم علی بک

آقای دکتر زمانی

1/3/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

اطلاع رسانی به دانشجویان و دعوت از مدعوین( هر دو ماه یکبار )

آقای تاج

خانم علی بک

آقای دکتر زمانی

1/3/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

برگزاری کلاس آموزشی ( هر دو ماه یکبار)

خانم قاسمی آقای تاج خانم علی بک

آقای دکتر زمانی

1/4/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

6

بارگزاری خبر برگزاری کلاس های آموزشی در وب سایت دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/4/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

 


شاخص تحقق هدف:   برگزاری 8 کلاس آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده تا پایان سال 98        نحوه جمع آوری داده ها: 1-توزیع برگه های نیازسنجی بین نمایندگان هر ورودی 2-توزیع برگه های رضایت سنجی  پس از برگزاری هر دوره و تحلیل آن3-مشاهده وب سایت دانشکده

هدف کلی: ارتقای رضایت  دانشجویان در راستای  شکوفائی استعاده های علمی و فرهنگی هنری ایشان در محیطی شاد و ایمن از نظر جسمی و روحی 

هدف اختصاصی3: توسعه فعالیت های صندوق حمایت دانشجویی دانشکده پزشکی

عنوان برنامه :جذب حمایت مالی از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده و حمایت بیشتر از دانشجویان نیازمندمالی

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسئول اجرا

مسوول پایش

زمان اجرای فعالیت

 پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

 پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

پیگیری دونیشن صندوق حمایت دانشجویی بر روی وب سایت دانشکده

آقای تاج

 

آقای دکتر زمانی

15/1/1397

20/2/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

ارسال نامه دعوت به همکاری به کلیه گروه های پایه و بالینی دانشکده

 

آقای تاج

 

آقای دکتر زمانی

 

1/3/1397

1/4/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

برگزاری نشست عمومی با حضور مدیران محترم گروه های پایه و بالینی دانشکده با حضور رئیس محترم دانشکده(یک بار در هر سال  )

خانم دکتر مقیم

آقای دکتر زمانی

1/4/1397

1/4/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

حمایت از تعداد بیشتر دانشجویان نیاز به حمایت دانشکده

آقای دکتر شریفی

آقای دکتر زمانی

1/6/1397

1/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

بارگزاری خبر برگزاری نشست در وب سایت دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/4/1397

15/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  1- افزایش 30درصدی به تعداد حامیان این صندوق 2- اعطای وام بیشتر با اقساط بلند مدت (حداقل 2 ساله) به 70درصد دانشجویان متقاضی دانشکده        

 نحوه جمع آوری داده ها:1-گزارشات مالی صندوق حمایت دانشجویی2- مشاهده وب سایت دانشکده

هدف کلی: رشد و تعالی فضایل اخلاقی و هنجار پذیری در دانشجویان  در محیطی شاد و ایمن از نظر جسمی و روحی

هدف اختصاصی4: رعایت قوانین پوشش فراگیران در بیمارستان ها

عنوان برنامه : اجرا و نظارت  دقیق بر رعایت قوانین پوشش فراگیران در بیمارستان ها

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسئول اجرا

مسوول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

 پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

ابلاغ آخرین بخشنامه مربوط به قوانین پوشش حرفه ای به کلیه گروه های بالینی و پایه و مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه  با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه

خانم دکتر مقیم

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/3/1397

15/3/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

 تدوین برنامه بازدید  مراکز و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه پوشش فراگیران

خانم دکتر مقیم

خانم احسانی

آقای دکتر زمانی

16/1/1397

30/1/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

بازدید از مراکز آموزشی درمانی طبق برنامه تدوین شده

آقای تاج

خانم علی بک

آقای دکتر زمانی

15/2/1397

15/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

ارائه گزارشات بازدید به رئیس محترم دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

15/2/1397

15/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

بارگزاری خبر برگزاری نشست در وب سایت دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/3/1397

15/12/1398

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:   بازدید از 70درصد مراکز آموزشی درمانی تا پایان سال 1398        

  نحوه جمع آوری داده ها:1-مشاهده و انجام مصاحبه با دانشجویان و مسئولان هر مرکز آموزشی درمانی2-مشاهده وب سایت دانشکده

هدف کلی: ارتقای رضایتمندی دانشجویان،کارکنان و اعضای محترم هیئت علمی در زمینه امور رفاهی در راستای شکوفایی استعداد های ورزشی

هدف اختصاصی5: تسهیل  دسترسی فضاهای ورزشی و مسابقات آمادگی جسمانی و فوتبال،پینگ پونگ، دارت و ...

عنوان برنامه : برگزاری مسابقات فوتبال دانشکده ای در بین ورودی ها

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسئول اجرا

مسوول پایش

زمان اجرای فعالیت

 پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرای مسابقه فوتبال  پسران بین ورودی ها

خانم دکتر مقیم

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

17/1/1397

30/1/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

ارسال نامه و انجام هماهنگی با امور تربیت بدنی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/2/1397

15/2/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

اعلام تاریخ و نحوه شرکت دانشجویان در این مسابقات با نصب در بورد و ارسال پیامک به نمایندگان هر ورودی

آقای تاج

خانم علی بک

آقای دکتر زمانی

15/2/1397

20/2/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

اجرای مسابقات طبق جدول زمانبندی و اهدای جوایز به دانشجویان

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

25/2/1397

10/3/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

بارگزاری خبر برگزاری نشست در وب سایت دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

15/2/1397

10/3/1397

50درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:   برگزاری مسابقات با حضور 70درصد  دانشجویان  با استعداد و علاقه مند به  فوتبال هر ورودی دانشکده   

  نحوه جمع آوری داده ها: 1-حضور و نظارت بر اجرای مسابقات 2- مشاهده وب سایت دانشکده

هدف کلی: ارتقای رضایتمندی دانشجویان،کارکنان و اعضای محترم هیئت علمی در راستای شکوفایی استعدادهای فرهنگی هنری

هدف اختصاصی6: ارتقای فرهنگ کتابخوانی در بین کارکنان دانشکده

عنوان برنامه : برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان دانشکده پزشکی

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسئول اجرا

مسوول پایش

زمان اجرای فعالیت

 پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرای مسابقه کتابخوانی

کمیته مشورتی کارکنان دانشکده با هماهنگی خانم دکتر مقیم و خانم احسانی

آقای دکتر زمانی

1/3/1397

15/3/1397

100درصد

-

 

 

 

 

2

ارسال نامه و انجام هماهنگی با معاون محترم اداری و مالی دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

15/3/1397

20/3/1397

100درصد

-

 

 

 

 

3

اعلام تاریخ و نحوه شرکت کارکنان در این مسابقه با نصب در بورد  و ارسال پیام به کارتابل

آقای تاج

 

آقای دکتر زمانی

20/3/1397

30/3/1397

100درصد

-

 

 

 

 

4

اجرای مسابقه حضوری و کتبی کتابخوانی

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/5/1397

30/5/1397

100درصد

-

 

 

 

 

5

اهدای جوایز در روز کارمند

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/6/1397

5/6/1397

100درصد

-

 

 

 

 

6

بارگزاری خبر برگزاری نشست در وب سایت دانشکده

آقای تاج

آقای دکتر زمانی

1/6/1397

5/6/1397

100درصد

-

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:   شرکت بیش از 50درصد کارکنان دانشکده در  این مسابقه

 نحوه جمع آوری داده ها: 1-برگزاری مسابقه حضوری و کتبی با حضور بیش از 50درصد کارکنان دانشکده2- مشاهده وب سایت دانشکده

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir