برنامه عملیاتی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان دوره اجرایی   
1 برنامه عملیاتی سال 98-97
2 برنامه عملیاتی سال97-96
3 برنامه عملیاتی  سال 96-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir