برنامه عملیاتی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه سال
برنامه عملیاتی سال 98-97
برنامه عملیاتی سال97-96
برنامه عملیاتی  سال 96-95

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir