برنامه عملیاتی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/25-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
      عنوان   برنامه
مدیریتی

جدول برنامه عملیاتی درحوزه مدیریتی گروه معارف اسلامی

  برنامه اوّل

هدف کلی:  ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش گروه

هدف اختصاصی :  تبادل نظر جهت ارتقاء سطح کیفی تدریس و توضیح سیاست ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی.

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

برگزاری نشست نیم سالانه اساتید گروه اعم از هیئت علمی و اساتید مدعو(حدود 70 نفر)

 دکتر علی غلامی دهقی 

دکتر قدرت الله مومنی

مهر 95

و

خرداد 95

مهر 96

و

  خرداد 96

 

 

2

سخنرانی ریاست محترم دانشکده پزشکی  

رئیس محترم دانشکده

دانشکده پزشکی

مهر 95

و

خرداد 95

مهر 96

و

  خرداد 96

 

 

3

سخنرانی و ارائه گزارش فعالیت های دو سالانه 

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

مهر 95

و

خرداد 95

مهر 96

و

  خرداد 96

 

 

4

تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادها و انتقادات از سوی اساتید محترم

استادان

مدیر گروه

مهر 95

و

خرداد 95

مهر 96

و

  خرداد 96

 

 

5

نتیجه گیری و جمع بندی

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

مهر 95

و

خرداد 95

مهر 96

و

  خرداد 96

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری نشست با حضور و مشارکت استادان.

نحوه جمع آوری داده ها: نظر سنجی از اساتید شرکت کننده .

 

جدول برنامه عملیاتی درحوزه مدیریتی گروه معارف اسلامی

 برنامه دوّم

هدف کلی: تقویت علمی گروه  و توسعه وتعمیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

هدف اختصاصی : استفاده از اساتید رسمی تمام وقت در ارائه دروس معارف اسلامی

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

تلاش و فعالیت در خصوص جذب هیئت علمی گروه

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

زمان اعلام فراخوان از سوی وزارت بهداشت

مهلت تعیین شده از سوی وزارت بهداشت

-

-

2

نیازسنجی و اولویت های جذب بر اساس گرایش های شش گانه

شورای گروه

دانشکده پزشکی

پیش از اعلام فراخوان

زمان اعلام فراخوان از سوی وزارت بهداشت

 

 

3

بررسی صلاحیت داوطلبان جذب هیئت علمی

شورای گروه و نماینده دانشکده

دانشکده پزشکی

پس از ثبت نام داوطلبان واجد شرایط

مهلت تعیین شده از سوی دانشکده

 

 

4

پیگیری موضوع تا حصول نتیجه

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

پس از اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان

_

 

 

5

***

***

***

***

***

***

***

 

شاخص میزان تحقق هدف: جذب هیئت علمی جدید.

نحوه جمع آوری داده ها: صدور حکم کارگزینی برای اعضای جذب شده .

 

جدول برنامه عملیاتی درحوزه مدیریتی گروه معارف اسلامی

 برنامه سوّم

هدف کلی : ایجاد فضای مناسب جهت دستیابی به اهداف و رسالت های گروه

هدف اختصاصی : توسعه کتابخانه، ایجاد سالن جلسات و ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت اعضای هیئت علمی

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

تعیین فضای فیزیکی گروه با توجه به جذب هیئت علمی جدید ونیاز اساتید ودانشجویان.

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

زمان انتقال نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به مکان جدید

_

 

 

2

ارائه نقشه توسعه فیزیکی گروه

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

مهر 95

-

 

 

3

پیگیری اجرای توسعه فضای فیزیکی

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

مهر 95

-

 

 

4

***

***

***

***

***

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: تحقق عملی توسعه فضای فیزیکی گروه

نحوه جمع آوری داده ها: گزارش پیشرفت کار

 

جدول برنامه عملیاتی درحوزه مدیریتی گروه معارف اسلامی

برنامه چهارم

هدف کلی: بر قراری ارتباط علمی وآموزشی پژوهشی بین گروهی.

هدف اختصاصی : تسهیم تجارب وتبادل آگاهی های اساتید در راستای اهداف مشترک.

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

تشکیل جلسه مشترک وتبادل نظر با گروه های هدف    

دکتر غلامی

شورای گروه

آبان وآذر  95

مستمر

 

 

2

تصویب طرح و برنامه های آموزشی وپژوهشی در کار گروه های مشترک

معاونان آموزشی وپژوهشی گروه ها 

شورای گروه

دی ماه 95

مستمر

 

 

3

انتشار ویا کار بست نتایج مورد انتظار در قالب مقاله، کارگاه و....

معاونان آموزشی وپژوهشی گروه ها

شورا های گروه ها

از دی ماه 95

مستمر

 

 

4

****

**

*** 

***

***

 

 

**

****

**

***

***

***

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: تحقق عملی اهداف مشترک در طی بر گزاری 4 جلسه مشترک.

نحوه جمع آوری داده ها: نظر خواهی از گروه ها و اساتید.

 

آموزشی

برنامه عملیاتی در حوزه آموزشی گروه معارف اسلامی

 

عنوان برنامه اول : برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

هدف کلی : ارتقاء سطح آگاهی های دانشجویان از طریق تضارب آراء در موضوعات راهبردی.

اهداف اختصاصی : ترویج روحیه آزاد اندیشی، حاکم شدن فضای عقلانی و منطقی بین دانشجویان، آشنایی دانشجویان با

مسائل

مهم روز و اساسی کشور، ایجاد فضای مناسب برای طرح شبهات و چالش ها و پاسخ گویی به آن

 

ردیف

فهرست فعالیتها

مسئول اجراء

مسئول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد فعالیتها

سال اول

سال دوم

1

تصویب موضوعات کرسی های آزاداندیشی

شورای گروه

شورای گروه

هفته سوم هر نیمسال تحصیلی

هفته پنجم هر نیمسال تحصیلی

 

 

2

انتخاب اساتید برگزارکننده و توضیح برنامه

دکتر ایوبی

دکتر مومنی

هفته پنجم هر نیمسال تحصیلی

هفته ششم هر نیمسال تحصیلی

 

 

3

هماهنگی مکان و زمان برگزاری

آقای شریفیان

دکتر مومنی

هفته هفتم هر نیمسال تحصیلی

هفته هفتم هر نیمسال تحصیلی

 

 

4

برگزاری کرسی های آزاداندیشی*

اساتید تعیین شده

دکتر مومنی

هفته هشتم هر نیمسال تحصیلی

هفته دوازدهم هر نیمسال تحصیلی

050/0

050/0

5

نظارت بر اجرا کرسی ها و تهیه گزارش نهایی

دکتر ایوبی

دکتر مومنی

هفته هشتم هر نیمسال تحصیلی

هفته پایان هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری عملی حد اقل 12 کرسی آزاداندیشی در هر ترم تحصیلی.

نحوه جمع آوری داده ها : 1- نظر سنجی شفاهی از اساتید برگزار کننده 2- توزیع فرم ارزشیابی بین

شرکت کنندگان در کرسی های آزاداندیشی.

 

 *توضیح :محدوده تعیین شده برای بر گزاری کرسی های آزاد اندیشی از فروردین 95 تا اسفند 96 می باشد. ضمنا

کرسی های بر گزار شده در هر دوره حد اقل 10 جلسه پیشبینی شده است که با توجه به گرایش های متفاوت

بر گزاری آن در طول یک الی دو هفته ممکن می باشد.

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه آموزشی گروه معارف اسلامی

 

عنوان برنامه دوّم : برگزاری کمیته های تخصصی در گرایش های درسی شش گانه.*

هدف کلی: بحث و تبادل نظر اساتید هر درس در ارائه کمی و کیفی آن درس و ارائه راهکارها جهت برگزاری

مطلوب کلاس ها

اهداف اختصاصی : معرفی بهترین روش ها در تدریس درس مربوطه، استفاده اساتید از تجربیات یکدیگر، هماهنگی

لازم و وحدت رویه در اداره کلاس و توضیح  قوانین و مقررات مربوطه.

 

ردیف

فهرست فعالیتها

مسئول اجراء

مسئول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد فعالیتها

سال اول

سال دوم

1

تعیین موضوعات و مطالب مطروحه در کمیته ها

 

مسئولان کمیته ها

شورای گروه

هفته دوم هر

 نیمسال تحصیلی

هفته سوم هر نیمسال تحصیلی

 

 

2

هماهنگی با مسئولان کمیته ها و تعیین زمان و مکان برگزاری

دکتر ایوبی

دکتر مومنی

هفته چهارم هر نیمسال تحصیلی

هفته پنجم هر نیمسال تحصیلی

 

 

3

دعوت از اساتید مربوطه جهت شرکت در کمیته ها

آقای شریفیان

دکتر مومنی

هفته ششم هر

 نیمسال تحصیلی

هفته هفتم هر نیمسال تحصیلی

 

 

4

برگزاری کمیته های تخصصی

مسئولان کمیته ها

دکتر مومنی

هفته هشتم هر

 نیمسال تحصیلی

هفته دهم هر نیمسال تحصیلی

050/0

050/0

5

ارائه گزارش نهایی از برگزاری جلسات

مسئولان کمیته ها

شورای گروه

هفته چهاردهم هر نیمسال تحصیلی

هفته پایانی هر نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف : برگزاری تمامی کمیته های تخصصی در گرایش های شش گانه

نحوه جمع آوری داده ها:    1- فرم نظرسنجی از شرکت کنندگان در کمیته ها    

                       2- ارزیابی شورای گروه از گزارش های نهایی مسئولان کمیته ها

 

*توضیح : کمیته های تخصصی ششگانه در سال های قبل تشکیل ، شرح وظایف مشخص و مسولان آن ها معیّن شده است.

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه آموزش گروه معارف

 

عنوان برنامه سوّم : اجرای طرح تدریس نیاز محور*

هدف کلی : ارائه محتوای درسی مورد نیاز دانشجویان بر اساس نظر سنجی از آنان قبل از شروع درس در هر ترم.

اهداف اختصاصی: شناسایی محتوای درسی مورد نیاز دانشجویان، طرح سوالات و شبهات در کلاس و

پاسخگویی به آن، فعال نمودن دانشجویان در مشارکت در مباحث.

 

ردیف

فهرست فعالیتها

مسئول اجراء

مسئول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد فعالیتها

سال اول

سال دوم

1

شناسایی اساتیدتوانمند در ارائه طرح

دکتر ایوبی

دکتر مومنی

قبل از شروع  هر نیمسال تحصیلی

مستمر

 

 

2

تعیین کلاس های مناسب اجراء طرح

آقای شریفیان

دکتر مومنی

قبل از شروع  هر نیمسال تحصیلی

مستمر

 

 

3

اجراء طرح تدریس نیاز محور

اساتید مربوطه

شورای گروه

فروردین  95

اسفند ماه 96

050/0

050/0

4

پیگیری و نظارت بر روند اجراء طرح

دکتر ایوبی

دکتر مومنی

فروردین  95

اسفند ماه  96

 

 

5

ارائه گزارش نهایی از کلاس های برگزار شده

دکتر ایوبی

شورای گروه

پایان هر نیمسال تحصیلی

مستمر

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری تعداد کلاس ها بر اساس طرح

نحوه جمع آوری داده ها:  1- فرم نظر سنجی از دانشجویان  2- گزارش اساتید

 

 

*توضیح:

 طرح نیاز محور در تدریس دروس معارف اسلامی در سال 1393 از سوی معاونت  محترم آموزشی پژوهشی استادان

ودروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، با هدف تعمیق معارف اسلامی، ایجاد نشاط

وارتباط فعال آموزشی دانشجویان در کلاس وبر طرف کردن نیازهای فکری وپاسخگویی به شبهات اعتقادی  

آنان با روش نظر خواهی از دانشجو در حوزه نیازهای معرفتی است. این طرح در بسیاری از دانشگاه ها 

از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اجرا گردیده  وباز خوردهای بسیار مثبتی داشته است.

گنجاندن آن در برنامه عملیاتی دوسالانه گروه به منظور توسعه کمّی وکیفی این طرح می باشد. ضمنا این طرح

در برخی از کلاسها ودر تمامی جلسات درس و با رعایت سر فصل ها می باشد.

 

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه آموزشی گروه معارف

 

عنوان برنامه چهارم : برگزاری برخی کلاس ها در مجموعه های فرهنگی تاریخی اصفهان

هدف کلی : تاثیر گذاری فضای تدریس در یادگیری درس مربوطه.

اهداف اختصاصی : انطباق محتوای درس با واقعیت خارجی، اثرگذاری بیشتر درس و ایجاد تنوع در

 فضای تدریس.

 

ردیف

فهرست فعالیتها

مسئول اجراء

مسئول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد فعالیتها

سال اول

سال دوم

1

دریافت  و بررسی تقاضاهای اساتید و دانشجویان

دکتر ایوبی

شورای گروه

هفته سوم  هر نیمسال تحصیلی

هفته هشتم  هر

نیمسال تحصیلی

 

 

2

هماهنگی با معاونت  محترم فرهنگی دانشجویی دانشگاه جهت برگزاری کلاس ها   

آقای شریفیان و نماینده کلاس

دکتر مومنی

هفته چهارم  هر نیمسال تحصیلی

هفته دوازدهم هر نیمسال تحصیلی

 

 

3

 دریافت گزارش برگزاری از اساتیید و ارائه آن به مدیر گروه

آقای شریفیان

دکتر مومنی

هفته دوازدهم هر نیمسال تحصیلی

هفته پایانی هر

نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری تعداد جلسات درخواست شده از سوی دانشجویان و اساتید.

نحوه جمع آوری داده ها :   1- فرم نظر سنجی از دانشجویان شرکت کننده   2-گزارش اساتید مربوطه.

 

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه آموزشی گروه معارف

 

عنوان برنامه پنجم  : برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید

هدف کلی : ارتقاء حوزه آموزش با توانمند سازی اساتید

اهداف اختصاصی : ارتقاء سطح کیفی تدریس اساتید، آشنا شدن با آخرین یافته ها و نظرات علمی جدید.

 

ردیف

فهرست فعالیتها

مسئول اجراء

مسئول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد فعالیتها

سال اول

سال دوم

1

شناسایی موضوعات مورد نیاز جهت برگزاری کارگاه در گرایش های مختلف

 

شورای گروه

دانشکده پزشکی

15 آبان 95

15 دی ماه 95

 

 

2

شناسایی اساتید شایسته  جهت اجرا ی کارگاه

شورای گروه

دانشکده پزشکی

15 آبان  95

15 دی ماه 95

 

 

3

تأمین امکانات مورد نیاز  برگزاری کارگاه

دانشکده پزشکی

مدیر گروه

2 ماه قبل از برگزاری

 

 

 

4

 مسول برگزاری کارگاه

دکتر مومنی

دانشکده پزشکی

زمان تعیین شده

 

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: ارتقاء سطح علمی اساتید و رضایتمندی آنان با بر گزاری حد اقل 2 کارگاه

نحوه جمع آوری داده ها :   1- فرم نظر سنجی از شرکت کنندگان  2-ارزشیابی کارگاه توسطedc

 

 

پژوهشی

جدول برنامه عملیاتی در حوزه پژوهشی گروه معارف اسلامی

برنامه اول

هدف کلی: ارتقای سطح توانمندی پژوهشی اعضای رسمی و مدعو گروه معارف در پروپوزال نویسی.

هدف اختصاصی : برنامه ریزی و اجرای دو مورد کارگاه روش تحقیق (پروپوزال نویسی).

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

نیاز سنجی

 دکتر طالقانی 

دکتر مومنی

1/8/95

1/10/95

100%

100%

2

تعیین موضوعات  

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

1/8/95

1/10/95

 

 

3

هماهنگی با اعضای رسمی و مدعو گروه 

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

1/10/95

15/10/95

 

 

4

هماهنگی با EDC  و SKILL LAB و استفاده از منابع و امکانات موجود

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

1/11/95

1/12/95

 

 

5

بازنگری و پایش برنامه کارگاهها و اعمال اصلاحات لازم و برگزاری کارگاهها

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

15/2/96

31/3/97

100%

100%

 

شاخص میزان تحقق هدف : برگزاری دو کارگاه؛ یکی دربهار  96 و دیگری درزمستان سال 96

نحوه جمع آوری داده ها:  1- فرمهای نظرسنجی اعضای شرکت کننده در هر کارگاه.

 2- فرمهای نظرسنجی مدرسین کارگاهها.

 

 

 

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه پژوهشی گروه معارف اسلامی

برنامه دوّم

هدف کلی: ارتقای سطح توانمندی پژوهشی اعضای رسمی و مدعو گروه معارف از جهت آشنایی با نرم افزار

مکس کیودا یا تحلیل داده های کیفی.

هدف اختصاصی: برنامه ریزی و اجرای کارگاه آشنایی با نرم افزار مکس کیودا یا تحلیل داده های کیفی.

 

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

نیاز سنجی

 دکتر طالقانی 

دکتر مومنی

1/8/95

29/12/95

100%

100%

2

تعیین موضوعات  

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی -  شورای گروه

1/8/95

29/12/95

 

 

3

هماهنگی با اعضای رسمی و مدعو گروه 

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

15/1/96

31/3/96

 

 

4

هماهنگی با EDC  و SKILL LAB و استفاده از منابع و امکانات موجود

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

15/1/96

31/3/96

 

 

5

بازنگری و پایش برنامه کارگاهها و اعمال اصلاحات لازم و برگزاری کارگاهها

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

31/4/96

10/6/96

100%

100%

 

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری کارگاه تا پایان تابستان  96

نحوه جمع آوری داده ها: 1- فرمهای نظرسنجی اعضای شرکت کننده در کارگاه

                                  2- فرمهای نظرسنجی مدرسین کارگاه

 

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه پژوهشی گروه معارف اسلامی

برنامه سوّم

هدف کلی:ارتقای سطح توانمندی پژوهشی اعضای رسمی گروه؛ در راستای افزایش توانمندیهای فردی

هدف اختصاصی: ترویج و تشویق فرصتهای مطالعاتی

 

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

برگزاری جلسه توجیهی

 دکتر طالقانی 

دکتر مومنی

1/8/95

10/6/96

50%

50%

2

جمع بندی نظرات اعضای گروه و داوطلبان  

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

1/8/95

10/6/96

 

 

3

انتخاب افراد واجد شرایط 

دکتر طالقانی

شورای گروه

1/8/95

10/6/96

 

 

4

تعیین جدول زمان بندی

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

15/1/96

20/6/96

 

 

5

انجام امور اداری و اطلاع رسانی به ریاست دانشکده پزشکی

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

15/1/96

20/6/96

100%

100%

 

شاخص میزان تحقق هدف: اعزام اعضای رسمی گروه معارف به فرصت مطالعاتی داخلی.

نحوه جمع آوری داده ها: ارائه گواهی معتبر از مراکز تخصصی مجری فرصتهای مطالعاتی.

 

 

 

 

                                             

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه پژوهشی گروه معارف اسلامی

 برنامه جهارم

هدف کلی:ارتقای سطح علمی اساتید و ایجاد تنوع در منابع دروس معارف اسلامی.

هدف اختصاصی: تهیه و انتشار منابع دروس معارف اسلامی توسط اعضای هیأت علمی گروه.

 

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

هماهنگی با اساتید برای تعیین موضوعات

 دکتر طالقانی 

دکتر مومنی

1/8/95

مستمر

80%

20%

2

تهیه پروپوزال  

هریک از اساتید

شورای گروه

1/8/95

15/1/96

 

 

3

تصویب پروپوزال در شورای گروه

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

1/8/95

31/1/96

 

 

4

تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

31/1/96

31/3/96

 

 

5

 

 

 

6

تصویب پروپوزال در معاونت پژوهشی دانشگاه

تدوین و تألیف کتاب

دکتر طالقانی

 

 

مؤلف کتاب

دکتر مؤمنی

 

 

 

شورای گروه

 

31/3/96

 

 

 

31/4/96

 

31/4/96

 

 

 

30/12/96

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف : تدوین کتب درسی توسط اعضای رسمی گروه تا پایان سال 96 در گرایشهای

شش گانه

نحوه جمع آوری داده ها : چاپ و انتشار و عرضه کتابهای آموزشی گروه توسط  دانشگاه یا نشر معارف.

                                            جدول برنامه عملیاتی در حوزه پژوهشی گروه معارف اسلامی

برنامه پنجم

 هدف کلی:ارتقای سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی

هدف اختصاصی: تدوین و انتشار مقالات در مجلات علمی پژوهشی معتبر   ISI و ISC

 

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

تبادل نظر با اساتید گروه برای تعیین موضوعات

 دکتر طالقانی 

دکتر مومنی

1/8/95

مستمر

100%

100%

2

تصویب موضوعات در شورای گروه  

هریک از اساتید

شورای گروه

1/8/95

10/6/96

 

 

3

تدوین مقاله

هریک از اعضا

دکتر مؤمنی

1/8/95

مستمر

 

 

4

اخذ پذیرش از مجله معتبر

هریک از اعضا

دکتر مؤمنی

آبان 95

مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: انتشار یک عنوان مقاله علمی پژوهشی توسط هریک از اساتید گروه؛ در مجلات

علمی پژوهشی معتبر، در هر سال تحصیلی.

نحوه جمع آوری داده ها: ارائه گواهی پذیرش مقاله از مجلات علمی پژوهشی معتبر و یا ارائه نسخه چاپی

مجله حاوی مقاله.

                                            

 

 

 

جدول برنامه عملیاتی در حوزه پژوهشی گروه معارف اسلامی

 برنامه ششم

هدف کلی:ارتقای سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیأت علمی گروههای معارف اسلامی.

هدف اختصاصی:برگزاری دو عنوان همایش ملی در موضوعات میان رشته‌ای؛ تا پایان سال 96

 

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

نیاز سنجی

 دکتر طالقانی 

دکتر مومنی

1/8/95

10/3/96

100%

100%

2

تعیین موضوعات و اولوینها 

دکتر طالقانی

شورای گروه

1/8/95

31/3/96

 

 

3

هماهنگی با مسؤلان دانشکده و دانشگاه    

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

1/8/95

31/3/96

 

 

4

برنامه ریزی و  اجرای همایشها 

دکتر طالقانی

دکتر مؤمنی

فروردین 96

اسفند 96

 

 

5

 

 

1- داوری مقالات توسط اساتید برجسته هر رشته.                                    2- انتشار الکترونیک مجموعه مقالات.

                                    3- اعطای گواهینامه ارائه و چاپ به مقالات پذیرفته شده.

 

دکتر طالقانی

دکتر طالقانی

 

دکترطالقانی

 

 

 

 

دکتر مؤمنی

دکتر مؤمنی

 

دکتر مؤمنی

 

 

در پایان فراخوان

1 هفته قبل از بر گزاری همایش

پایان همایش

 

1 ماه قبل از بر گزاری همایش

پایان همایش

 

پایان همایش

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: برگزاری دو همایش ملی یک روزه در موضوعات معارفی تا پایان سال تحصیلی 96.

نحوه جمع آوری داده ها: فرم نظرسنجی شرکت کنندگان در همایش ها.

                           

جدول برنامه عملیاتی در حوزه پژوهشی گروه معارف اسلامی

برنامه هفتم

هدف کلی:ارتقای بنیه علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و فراگیران، با تهیه منابع جدید علمی.

هدف اختصاصی: بهبود وضعیت کتابخانه گروه؛ از جهت توسعه فضا، تهیه منابع جدید، مجلات علمی، نرم افزارها

و بهبود دسترسی اساتید و دانشجویان.

 

ردیف

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

مسوول پایش و ارزشیابی

زمان شروع

زمان پایان

درصد پیشرفت فعالیت

سال اول

سال دوم

1

 

بازسازی و توسعه فیزیکی کتابخانه گروه

 دانشکده پزشکی 

دانشکده

تابستان 96

اسفند  96

100%

100%

2

شناسایی منابع علمی جدید؛ اعم از کتب، مجلات و نرم افزارها 

دکتر طالقانی

شورای گروه

1/8/95

مستمر

 

 

3

تأمین منابع مالی

 دانشکده و   معاونت پژوهشی دانشگاه  

دکتر مؤمنی

1/8/95

مستمر

 

 

4

خرید منابع علمی

دکتر طالقانی

 

دکتر مؤمنی

آبان 95

مستمر

 

 

6

 

 

معرفی، وارایه خدمات علمی کتابخانه گروه

سرکار خانم نقیب اصفهانی

دکتر مؤمنی

آبان 95

     مستمر

 

 

 

 

شاخص میزان تحقق هدف: دسترسی بهینه اساتید و دانشجویان به منابع علمی مورد نیاز.

نحوه جمع آوری داده ها: نظرسنجی از اساتید و مراجعین به کتابخانه.

            

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir