برنامه عملیاتی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/06-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 برنامه عملیاتی دوسالانه گروه معارف اسلامی(۹۵-۹۶) 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های ۹۸-۹۷ (مدیریتی)

برنامه اول : نشست سالانه اساتید

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

برگزاری نشست سالانه اساتید گروه اعم از هیأت علمی و اساتید مدعو (حدود 70 نفر)

دکتر علی غلامی دهقی

دکتر قدرت الله مومنی

مهر 97

مهر 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

سخنرانی ریاست نهاد، دانشگاه و دانشکده پزشکی

ریاست محترم دانشگاه، نهاد و دانشکده

دانشکده پزشکی

مهر 97

مهر 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

سخنرانی و ارائه گزارش فعالیتهای دو سالانه

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

مهر 97

مهر 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادها و انتقادات از سوی اساتید محترم

استادان

مدیر گروه

مهر 97

مهر 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

نتیجه گیری و جمع بندی

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

مهر 97

مهر 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

 هدف کلی:  ارتقاء سطح کیفی آموزشی، پژوهش و مدیریتی گروه                             هدف اختصاصی 1: تبادل نظر و دریافت دیدگاههای اساتید جهت عملیاتی کردن هدف کلی

 

شاخص تحقق هدف:  رضایتمندی استادان از تحقق اهداف نشست                                     نحوه جمع آوری داده ها: نظر سنجی از استادان درباره میزان رضایتمندی

 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (مدیریتی)

برنامه دوم : جذب هیأت علمی

 هدف کلی:  تقویت علمی گروه و توسعه و تعمیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی                 هدف اختصاصی 1: استفاده از اساتید رسمی تمام وقت در ارائه دروس معارف اسلامی

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

تلاش و فعالیت در خصوص جذب 2 نفر هیأت علمی در 2 سال

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

زمان اعلام فراخوان از سوی وزارت بهداشت

مهلت تعیین شده از سوی وزارت بهداشت

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

نیاز سنجی و اولویت های جذب بر اساس گرایش های شش گانه

شورای گروه

دانشکده پزشکی

پیش از اعلام فراخوان

زمان اعلام فراخوان از سوی وزارت بهداشت

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

بررسی صلاحیت داوطلبان جذب هیأت علمی

شورای گروه و نماینده دانشکده

دانشکده پزشکی

پس از ثبت نام داوطلبان واجد شرایط

مهلت تعیین شده از سوی وزارت بهداشت

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

پیگیری موضوع تا حصول نتیجه

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

پس از اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان

-

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  جذب هیأت علمی جدید                                                      نحوه جمع آوری داده ها: صدور حکم کارگزینی برای اعضای جذب شده

 

 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (مدیریتی)

برنامه سوم : توسعه فیزیکی مکان گروه و کتابخانه

 هدف کلی:  ایجاد فضای مناسب جهت مطالعه و پژوهش استادان و دانشجویان          هدف اختصاصی 1: توسعه کتابخانه، ایجاد سالن مطالعه و تأسیس کتابخانه دیجیتالی

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

تلاش برای تعیین فضای فیزیکی گروه با توجه به جذب هیأت علمی جدید و نیاز اساتید و دانشجویان

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

زمان انتقال نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به مکان جدید

با توجه به تأخیر مکرر انتقال مکان نهاد رهبری، زمان پایان هنوز مشخص نیست

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

ارائه نقشه توسعه فیزیکی گروه

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

مهر 97

تهیه شده است لیکن تأیید نهایی نشده

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

پیگیری اجرای توسعه فضای فیزیکی گروه

مدیر گروه

دانشکده پزشکی

مهر 97

با عنایت به عدم انتقال نهاد رهبری، این مورد در دست اقدام است

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  تحقق عملی توسعه فضای فیزیکی گروه                                                      نحوه جمع آوری داده ها: گزارش پیشرفت کار

 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (مدیریتی)

برنامه چهارم : نشست مشترک با گروه های آموزشی

 هدف کلی:  بهره مندی از تجارب گروه های آموزشی                                                         هدف اختصاصی 1: تسهیم تجارب و تبادل آگاهی های اساتید در راستای اهداف مشترک

 

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

تشکیل2 جلسه مشترک و تبادل نظر با گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر غلامی

شورای گروه

آبان و آذر 97

اسفند ماه 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

تصویب2 طرح و برنامه آموزشی و پژوهشی در کار گروه های مشترک

معاونان آموزشی و پژوهشی گروه ها

شورای گروه

دی ماه 97

اسفند ماه 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

انتشار و یا کار بست نتایج مورد انتظار در قالب2  مقاله، یا2 کارگاه و نشست علمی

معاونان آموزشی و پژوهشی گروه ها

مدیر گروه

دی ماه 97

اسفند ماه 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  تحقق علمی اهداف مشترک در طی برگزاری 4 جلسه مشترک                                           نحوه جمع آوری داده ها:  نظرخواهی از گروه ها و اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (مدیریتی)

برنامه پنجم : کارگاه های آموزشی توانمند سازی اساتید (2 کارگاه)

 هدف کلی:  ارتقاء حوزه آموزش با توانمند سازی اساتید                                  

هدف اختصاصی 1: ارتقاء سطح کیفی تدریس اساتید، در برنامه های مدیریتی

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

شناسایی موضوعات مورد نیاز جهت برگزاری کارگاه در گرایش های مختلف و اساتید کارگاهها

 

شورای گروه با همکاری نهاد مقام معظم رهبری

 

شورای گروه

 

در ابتدای هر ترم تحصیلی

هفته سوم هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

تأمین امکانات مورد نیاز  برگزاری کارگاه

دانشکده پزشکی با همکاری نهاد مقام معظم رهبری

مدیر گروه

1 ماه قبل از برگزاری

پایان هر سال

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

مسول برگزاری کارگاه

دکتر مومنی

 

شورای گروه

زمان تعیین شده

زمان تعیین شده

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  ارتقاء سطح علمی اساتید و رضایتمندی آنان با بر گزاری حد اقل2 کارگاه در طی دو سال تحصیلی

        نحوه جمع آوری داده ها:  1- فرم نظر سنجی از شرکت کنندگان  2-ارزشیابی کارگاه توسطedc

 

 

 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های ۹۸-۹۷(پژوهشی)

برنامه اول: کارگاه های پژوهشی ویژه اساتید گروه معارف اسلامی

هدف کلی2:  ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای رسمی و مدعو گروه معارف اسلامی          هدف اختصاصی 11-2: برنامه ریزی و اجرای دو مورد کارگاه روش تحقیق ویژه اساتید گروه معارف اسلامی

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

نیاز سنجی

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/7/97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

تعیین موضوعات

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/7/97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

هماهنگی با اعضای رسمی و مدعو گروه

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

تابستان 97

تابستان 97

100 درصد

100 درصد

تابستان 98

تابستان 98

 

 

4

هماهنگی با EDC , SKILL  LAB  و استفاده از منابع و امکانات موجود

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/11/97

بهار 98

100 درصد

100 درصد

1/11/98

بهار 99

 

 

5

بازنگری و پایش برنامه کارگاهها و اعمال اصلاحات لازم و اجرای آن

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

 

31/6/98

100 درصد

100 درصد

 

-

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  برگزاری دو کارگاه؛ یکی در تابستان 98 و دیگری در تابستان 99              نحوه جمع آوری داده ها جهت سنجش میزان تحقق اهداف کارگاه: 1- فرمهای نظر سنجی شرکت کنندگان   2- فرمهای نظر سنجی مدرسین کارگاهها  3- تکمیل و پردازش اطلاعات نظر سنجی ها

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (پژوهشی)

برنامه دوم : کارگاه اختصاصی پیش زمینه پژوهش

 هدف کلی:  ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای رسمی و مدعو گروه معارف از طریق شرکت در کارگاههای EDC                                                   

هدف اختصاصی 12-2: شرکت در کارگاههای EDC، متناسب با نیازهای اعضای گروه معارف(حضور اساتید گروه معارف در کارگاه های برگزار شده توسط EDC همراه با دیگر اساتید دانشگاه)

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

نیاز سنجی

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

تعیین موضوعات

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

هماهنگی با اعضای رسمی و مدعو گروه

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

تابستان 97

29/12/97

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

هماهنگی با EDC , SKILL  LAB  و استفاده از منابع و امکانات موجود

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

1/8/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

بازنگری و پایش برنامه کارگاهها و اعمال اصلاحات لازم و برگزاری کارگاهها

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

29/12/97

29/12/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  شرکت هریک از اعضای گروه در دو کارگاه در هر سال تحصیلی                 نحوه جمع آوری داده ها:  1- فرمهای نظر سنجی اعضای شرکت کننده در کارگاهها

                                                                                                                        2- فرمهای نظر سنجی مدرسین کارگاهها 3-تکمیل و پردازش اطلاعات نظر سنجی ها

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (پژوهشی)

برنامه سوم: تدوین و انتشار کتب و منابع درسی (درسنامه)

 هدف کلی:  ارتقاء سطح علمی اساتید و ایجاد تنوع در منابع دروس معارف اسلامی                   

هدف اختصاصی 13-2: تهیه و انتشار دو عنوان کتاب یا منابع دروس معارف اسلامی (درسنامه) توسط اعضای هیأت علمی گروه

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

هماهنگی با اساتید برای تعیین موضوعات

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

تهیه پروپوزال

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

15/1/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

تصویب پروپوزال در شورای گروه

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

31/4/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

31/1/98

31/6/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

تصویب پروپوزال در معاونت پژوهشی دانشگاه

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

31/6/97

31/6/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

6

تدوین و تألیف کتاب

مؤلف کتاب

شورای گروه

31/6/97

31/6/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  تدوین دو عنوان کتاب و یا متون درسی توسط اعضای رسمی گروه تا پایان سال تحصیلی 98در گرایشهای شش گانه و موضوعات مبتلا به گروه      

 نحوه جمع آوری داده ها: چاپ و انتشار و عرضه کتابهای آموزشی گروه توسط دانشگاه یا نشر معارف و یا سایر انتشارات قانونی

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (پژوهشی)

برنامه چهارم : تدوین و انتشار مقالات پژوهشی

 هدف کلی:  ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی                

هدف اختصاصی 1: تدوین و انتشار مقالات جدید و به روز با توجه به مقتضیات زمانی و نیاز سنجی های انجام شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر  ISI , ISC

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

تبادل نظر با اساتید گروه برای تعیین موضوعات

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

تصویب موضوعات در شورای گروه

هر یک از اساتید

شورای گروه

1/8/97

10/6/98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

تدوین مقاله

هر یک از اعضاء

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

1/8/98

 

 

 

4

اخذ پذیرش از مجله معتبر

هر یک از اعضاء

دکتر قدرت الله مومنی

آبان 97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

آبان 98

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  انتشار یک عنوان مقاله علمی پژوهشی توسط هر یک از اساتید گروه؛ در مجلات علمی پژوهشی، در هر سال تحصیلی (مجموعاً دو عنوان مقاله برای دو سال)           

 نحوه جمع آوری داده ها: ارائه گواهی پذیرش مقاله از مجلات علمی پژوهشی معتبر و یا ارائه نسخه چاپی

 

 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (پژوهشی)

برنامه پنچم : ارتقاء سطح کیفی کتابخانه تخصصی گروه

 هدف کلی:  ارتقاء بهنیه علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و فراگیران، با تهیه منابع جدید علمی                   

هدف اختصاصی 1: بهبود وضعیت کتابخانه گروه؛ از جهت تهیه منابع جدید، مجلات علمی، نرم افزار ها و بهبود دسترسی اساتید و دانشجویان

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

وجین کتب، از طریق واگذاری و انتقال

فرشته السادات نقیب اصفهانی

دکتر قدرت الله مومنی

1/4/97

1/6/97

100 درصد

-

 

 

 

 

2

شناسایی منابع علمی جدید؛ اعم از کتب، مجلات و نرم افزار ها

دکتر حمید رضا طالقانی

شورای گروه

1/8/97

خرداد 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

تلاش در جهت تأمین منابع مالی

دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه

دکتر قدرت الله مومنی

1/8/97

خرداد 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

خرید منابع علمی

دکتر حمید رضا طالقانی

دکتر قدرت الله مومنی

آبان 97

خرداد 98

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

ثبت منابع علمی جدید در کتابخانه گروه

فرسته السادات نقیب اصفهانی

دکتر قدرت الله مومنی

آبان 97

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  دسترسی بهینه اساتید و دانشجویان به منابع علمی مورد نیاز

 نحوه جمع آوری داده ها: نظر سنجی از اساتید و مراجعین به کتابخانه

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (آموزشی)

برنامه اول : کرسی های آزاد اندیشی

 هدف کلی:  ارتقاء سطح آگاهی های دانشجویان از طریق تضارب آراء در موضوعات راهبردی                  

هدف اختصاصی 1: ترویج روحیه آزاد اندیشی، حاکم شدن فضای عقلانی و منطقی بین دانشجویان، آشنایی دانشجویان با مسائل مهم روز و اساسی کشور، ایجاد فضای مناسب برای طرح شبهات و چالش ها و پاسخ گویی به آن

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

تصویب موضوعات کرسی های آزاد اندیشی

شورای گروه

شورای گروه

هفته سوم نیمسال اول تحصیلی

هفته پنجم نیمسال اول تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

انتخاب اساتید برگزار کننده و توضیح برنامه

دکتر محمود ایوبی

دکتر قدرت الله مومنی

هفته پنجم نیمسال اول تحصیلی

هفته ششم نیمسال اول تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

هماهنگی مکان و زمان برگزاری

آقای ابطحی

دکتر قدرت الله مومنی

هفته هفتم نیمسال اول تحصیلی

هفته هفتم نیمسال اول تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

اساتید تعیین شده

دکتر قدرت الله مومنی

هفته هشتم نیمسال اول تحصیلی

هفته دوازدهم نیمسال اول تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

نظارت براجرا کرسی هاوتهیه گزارش نهایی

دکتر محمود ایوبی

دکتر قدرت الله مومنی

هفته هشتم نیمسال اول تحصیلی

هفته پایان نیمسال اول تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

 شاخص تحقق هدف:  برگزاری علمی حداقل 12 کرسی آزاد اندیشی در هر ترم تحصیلی

 نحوه جمع آوری داده ها: 1- نظر سنجی کتبی از اساتید برگزار کننده 2- توزیع فرم ارزشیابی بین شرکت کنندگان در کرسی های آزاد اندیشی

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (آموزشی)

برنامه دوم : کمیته های تخصصی دروس گروه معارف

 هدف کلی:  بحث و تبادل نظر اساتید هر درس در ارائه کمیّ و کیفی آن درس و ارائه راهکارها ی برگزاری مطلوب کلاس ها جهت ارتقای آموزشی            

هدف اختصاصی 1: معرفی بهترین روش ها در تدریس درس مربوطه، استفاده اساتید از تجربیات یکدیگر، هماهنگی لازم جهت ایجاد وحدت رویه در اداره کلاس و آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

تعیین موضوعات و مطالب مطروحه در کمیته ها

 

مسئولان کمیته ها

 

شورای گروه

 

هفته دوم دی ماه در هر سال تحصیلی

هفته سوم دی ماه در هر سال تحصیلی

100درصد

100درصد

 

 

 

 

2

هماهنگی با مسئولان کمیته ها و تعیین زمان و مکان برگزاری

 

دکتر محمود ایوبی

 

دکترقدرت الله مومنی

هفته چهارم دی ماه در هر سال تحصیلی

هفته چهارم دی ماه در هر سال تحصیلی

100درصد

100درصد

 

 

 

 

3

دعوت از اساتید مربوطه جهت شرکت در کمیته ها

آقای ابطحی

دکترقدرت الله مومنی

هفته آخر دی ماه در هر سال تحصیلی

هفته آخر دی ماه در هر سال تحصیلی

100درصد

100درصد

 

 

 

 

4

 

برگزاری کمیته های تخصصی

مسئولان کمیته ها

 

دکترقدرت الله مومنی

هفته اول بهمن ماه در هر سال تحصیلی

هفته دوم بهمن ماه در هر سال تحصیلی

100درصد

100درصد

 

 

 

 

5

ارائه گزارش نهایی از برگزاری جلسات

 

مسئولان کمیته ها

 

شورای گروه

هفته سوم بهمن ماه

هفته چهارم بهمن ماه

100درصد

100درصد

 

 

 

 

 

     شاخص تحقق هدف:  برگزاری تمامی کمیته های تخصصی در گرایش های شش گانه                    

   نحوه جمع آوری داده ها: 1- فرم نظرسنجی از شرکت کنندگان در کمیته ها  2- ارزیابی شورای گروه از گزارش های نهایی مسئولان کمیته ها

توضیح : کمیته های تخصصی ششگانه در سال های قبل تشکیل ، شرح وظایف مشخص و مسولان آن ها معیّن شده است.

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (آموزشی)

برنامه سوم : طرح تدریس نیاز محور

 هدف کلی:  ارائه محتوای درسی مورد نیاز دانشجویان بر اساس نظر سنجی از آنان قبل از شروع درس در هر ترم

هدف اختصاصی 1: شناسایی محتوای درسی مورد نیاز دانشجویان، طرح سوالات و شبهات در کلاس وپاسخگویی به آن، فعال نمودن دانشجویان در مشارکت در مباحث

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

شناسایی اساتید توانمند در ارائه طرح

 

دکتر محمود ایوبی

 

دکترقدرت الله مومنی

 

قبل از شروع  هر نیمسال تحصیلی

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

تعیین 4کلاس به منظور اجراء طرح در هر ترم تحصیلی

 

اساتید مربوطه

 

 

دکترقدرت الله مومنی

قبل از شروع  هر نیمسال تحصیلی

در هر ترم تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

اجراء طرح تدریس نیاز محور

 

استاد مربوطه

شورای گروه

 

مهر ماه 97

خرداد 99

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

4

پیگیری و نظارت بر روند اجراء طرح

 

دکتر محمود ایوبی

دکتر قدرت الله مومنی

 

مهر ماه 97

خرداد 99

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

5

ارائه گزارش نهایی از کلاس های برگزار شده

 

دکترمحمود ایوبی

شورای گروه

پایان هر نیمسال تحصیلی

پایان هر نیمسال تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف: برگزاری تعداد4کلاس بر اساس طرح در هر ترم

 نحوه جمع آوری داده ها: 1- فرم نظر سنجی از دانشجویان جهت تحقق هدف 2- گزارش اساتید

                                        توضیح:

طرح نیاز محور در تدریس دروس معارف اسلامی در سال 1393 از سوی معاونت  محترم آموزشی پژوهشی استادان

ودروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، با هدف تعمیق معارف اسلامی، ایجاد نشاط

وارتباط فعال آموزشی دانشجویان در کلاس وبر طرف کردن نیازهای فکری وپاسخگویی به شبهات اعتقادی

آنان با روش نظر خواهی از دانشجو در حوزه نیازهای معرفتی است. این طرح در بسیاری از دانشگاه ها

از جمله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اجرا گردیده  وباز خوردهای بسیار مثبتی داشته است.

گنجاندن آن در برنامه عملیاتی دوسالانه گروه به منظور توسعه کمّی وکیفی این طرح می باشد. ضمنا این طرح

در برخی از کلاسها ودر تمامی جلسات درس و با رعایت سر فصل ها می باشد.

 

برنامه عملیاتی دو سالانه گروه معارف اسلامی در سال های 98-97 (آموزشی)

برنامه چهارم : بازدید های علمی- فرهنگی

 هدف کلی:  تاثیر گذاری فضای تدریس در یادگیری درس مربوطه جهت ارتقای حوزه آموزش

هدف اختصاصی 1: اثرگذاری بیشتر درس و ایجاد تنوع درفضای تدریس

ردیف

فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود)

مسئول اجرا

مسئول پایش

زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 97

پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت سال 98

زمان شروع

زمان پایان

1

دریافت  و بررسی تقاضاهای اساتید و دانشجویان و انجام بازدید 4 کلاس در هر ترم

 

دکترمحمود ایوبی

 

شورای گروه

 

هفته سوم  هر نیمسال تحصیلی

هفته هشتم  هر

نیمسال تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

2

هماهنگی با معاونت  محترم فرهنگی دانشجویی دانشگاه جهت برگزاری کلاس ها

آقای ابطحی و نماینده کلاس

دکترقدرت الله مومنی

 

هفته چهارم  هر نیمسال تحصیلی

هفته دوازدهم هر نیمسال تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

3

دریافت گزارش برگزاری از اساتیید و ارائه آن به مدیر گروه

آقای ابطحی

 

دکتر قدرت الله مومنی

هفته دوازدهم هر نیمسال تحصیلی

هفته پایانی هر

نیمسال تحصیلی

100 درصد

100 درصد

 

 

 

 

 

 

شاخص تحقق هدف:  برگزاری تعداد جلسات درخواست شده از سوی دانشجویان و اساتید.

        نحوه جمع آوری داده ها: 1- فرم نظر سنجی از دانشجویان شرکت کننده   2-گزارش اساتید مربوطه.

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir