برنامه عملیاتی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/17-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان دوره اجرایی
4 برنامه عملیاتی 99-00
3 برنامه عملیاتی 97-98
2 برنامه عملیاتی 95-96
1 برنامه عملیاتی 93-94

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir