برنامه عملیاتی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان دوره اجرای
1 برنامه عملیاتی دو ساله گروه 1397-98
2             برنامه عملیاتی               1395-96        
3 برنامه عملیاتی گروه 1393-94

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir