برنامه عملیاتی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه سال
برنامه عملیاتی  1397-1398
برنامه عملیاتی  1395-1396
برنامه عملیاتی  1393-1394

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir