برنامه عملیاتی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/19-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه سال
برنامه عملیاتی 1397 1397
برنامه عملیاتی 1396 1396
برنامه عملیاتی 1394 1394

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir