برنامه عملیاتی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-6:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان دوره اجرایی
برنامه عملیاتی 1398-1399
برنامه عملیاتی  1397-1398
برنامه عملیاتی  1395-1396
برنامه عملیاتی  1393-1394

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir