برنامه عملیاتی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه سال
برنامه عملیاتی گروه ایمنی شناسی 1394تا 1396
برنامه عملیاتی گروه ایمنی شناسی 1396 تا 1398
برنامه عملیاتی گروه ایمنی شناسی 1397-1398

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir