برنامه عملیاتی گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان دوره اجرائی
3 برنامه عملیاتی دوساله 97-98
2 برنامه عملیاتی دوساله 95-96
1 برنامه عملیاتی دو ساله

93-94

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir