برنامه عملیاتی گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه سال
برنامه عملیاتی دوساله 97-98
برنامه عملیاتی دوساله 96-95
برنامه عملیاتی دو ساله

94-93

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir