برنامه عملیاتی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه
3 برنامه عملیاتی گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده در سال 97-98
2 برنامه عملیاتی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده سال 96-95
1 برنامه عملیاتی گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده در سال 93-94

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir