برنامه عملیاتی معاونت امور هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-10:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه عملیاتی
امور جذب هیات علمی و تعهدات
امور بین الملل
امور بین دانشگاهی
ارتقا
امور رفاهی
امور فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir