برنامه عملیاتی معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی  - سال 95
 
 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir