برنامه راند کارورزان گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-8:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان

هر روز صبح به اتفاق دستياران سال يك ودو و همچنين استاد روز ومشاوره

شنبه ها گراند راند  

يكشنبه ها دكتر صابر

دوشنبه ها دكتر فاطمي

سه شنبه ها هفته اول دكتر فقيهي ، هفته دوم وسوم دكتر محقق و هفته چهارم دكتر فاطمي

چهارشنبه ها دكتر مختاري - دكتر محقق -    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir