برنامه راند کارورزان گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/05-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 95-96

ماه: هر 12 ماه تحصیلی

گروه آموزشی: قلب و عروق

دوره: کارآموزی                    کارورزی             

نام درس: قلب

شماره درس :

نام مسوول درس (واحد):دکتر اعظم سلیمانی

تعداد واحد:

بخش: قلب

محل برگزاری دوره: بیمارستان چمران، خورشید و الزهرا

شروع و پایان دوره: یکم الی 31 ام هر ماه

دروس پیش نیاز: دوره کارآموزی قلب

تلفن: 32611406

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-14

آدرس Email: Heart@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :بیمارستان چمران

تعداد دانشجو:                  به طور میانگین 15 نفر                                                          

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: یادگیری نحوه صحیح شرح حال، معاینه فیزیکی، راه های تشخیصی و درمان بیماران قلب و عروق

اهداف اختصاصی درس:

 1. شرح حال گیری و معاینه فیزیکی در بیماران قلبی را تشریح و انجام دهد.
 2. اجزاء ECG نرمال را بتواند تفسیر کند.
 3. یافته های ECG غیر طبیعی را طبق طرح درس بتواند شرح دهد و ECG غیرطبیعی را تفسیر کند.
 4. آریتمی های شایع در ERCG را تشخیص دهد (براساس طرح درس)
 5. نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به CP در اورژانس را بیان کند. و انواع علل CP را براساس رح حال، معاینه فیزیکی و ECG و CXR افتراق دهد.
 6. نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به ادم ریه در اورژانس قلب را شرح دهد و Order بیمار مبتلا به ادم حاد ریه را بنویسید.
 7. انواع ACS را طبقه بندی کند و نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به STEMI در Non STEMI و NSI را شرح دهد و Order این بیماران در اورژانس را به تفکیک بتواند بنویسید و تفاوت های Plan درمانی را شرح دهد.
 8. انواع آریتمی های شایع (براساس طرح درس) را در ECG تشخیص دهد و تاکی آریتمی فوق بطنی را از بطنی افتراق دهد.
 9. اصول CPR را بداند.

تفاوت Basic Life Support و Advanced Life Support را تشخیص دهد و داروهای مورد استفاده در حین احیاء قلبی ریوی را با دوز مناسب و زمان تجویز بداند.

 1. نحوه ی برخورد با بیمار مبتلا به فشار خون و انواع فشار خون را شرح دهد و اقدام تشخیصی درمانی و داروهای خط اول و دوم فشار خون براساس گروه های خاص را با دوز مناسب بتواند بیان کند.
 2. برخورد با بیمار سنکوپ را بیان کند و تشخیص های افتراقی و نکات مهم افتراق در شرح حال، معاینه فیزیکی، پاراکلینیک را شرح دهد.
 3. نحوه ی برخورد با تاکی آریتمی ها و برادی آریتمی ها را در اورژانس بیان کند و دوز داروهای مورد استفاده و اندیکاسیون تجویز آن ها را در اورژانس در غالب Order بنویسد.

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /2015

فصل های 6، 7، 9 و 10

Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/ 2015

مباحث 1 – Physical examination  2- Heart failure  3- Hypertensive Vascular Disease  4- Ischemic Heart Disease 5- Unstable Angina and Non-ST elevation myocardial infarction 6–ST–Segment elevation myocardial infarction 7 – Syncope

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت دانشجو در بخش، تکالیف،....)  براساس حضور به موقع و نحوه ی فعالیت  در بخش و درمانگاه، کشیک ها و گزارش صبحگاهی   بارم: 8 نمره

ب) پایان دوره:      امتحان کتبی                        بارم:12 نمره

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و انجام فعالیت ها در بخش و کشیک و گزارش صبحگاهی بر اساس لاگ بوگ

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین:

مرخصی به مدت دو روز با هماهنگی اتند یا رزیدنت مریوطه و همچنین مسیول کارورزان مجاز می باشد.

غیبت غیر مجاز، جایز نیست و با کسر نمره و در صورت تکرار حذف بخش همراه می باشد

 

 

 

ساعت

12:30-14

ساعت

12-12:30

ساعت 12-8:30

ساعت 7:30-8:30

تاریخ

روز

ردیف

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

1

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

2

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گرند راند

 

دوشنبه

3

 

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

4

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

5

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

ویزیت بیماران

 

پنج شنبه

6

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

7

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

8

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گرند راند

 

دوشنبه

9

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

10

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

11

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

ویزیت بیماران

 

پنج شنبه

12

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

13

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

14

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گرند راند

 

دوشنبه

15

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

16

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

17

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

پنج شنبه

18

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

شنبه

19

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

یکشنبه

20

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گرند راند

 

دوشنبه

21

کلاس آموزشی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

سه شنبه

22

امتحان کتبی

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

گزارش صبحگاهی

 

چهارشنبه

23

انجام امور بخش مربوطه

استراحت

راند بخش، اورژانس/ درمانگاه

ویزیت بیماران

 

پنج شنبه

24

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir