برنامه راند کارورزان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/28-9:50
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir