برنامه راند کارورزان پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه راند کارورزان
28 از تیر تا شهریور ماه 99 کارورزان پزشکی اجتماعی به بخش معرفی نمی شوند.
27 برنامه روتیشن کارورزان خرداد 99
26 از اسفند ماه 98 تا اردیبهشت ماه 99 کارورزان روتیشن بالینی نداشته اند.
25 برنامه روتیشن کارورزان اسفند 98
24 برنامه روتیشن کارورزان بهمن 98
23 برنامه کارورزان دی 98
22 برنامه روتیشن کارورزان آذر 98
21 برنامه روتیشن کارورزان آبان 98
20 برنامه روتیشن کارورزان مهر 98
19 برنامه روتیشن کارورزان شهریور 98
18 برنامه روتیشن کارورزان مرداد98
17 برنامه روتیشن کارورزان تیر 98
16 برنامه روتیشن کارورزان خرداد 98
15 برنامه روتیشن کارورزان اردیبهشت 98
14 برنامه روتیشن کارورزان فروردین 98
13 برنامه روتیشن کارورزان اسفند 97
12 برنامه روتیشن کارورزان بهمن 97
11 برنامه روتیشن کارورزان دی 97
10 برنامه روتیشن کارورزان آذر 97
9 برنامه روتیشن کارورزان آبان 97
8 برنامه روتیشن کارورزان مهر 97
7 برنامه روتیشن کارورزان شهریور 97
6 برنامه روتیشن کارورزان مرداد 97
5 برنامه روتیشن کارورزان تیر 97
4 برنامه روتیشن کارورزان خرداد 97
3 برنامه روتیشن کارورزان اردیبهشت 97
2 برنامه روتیشن کارورزان اسفند 96
1 برنامه روتیشن کارورزان بهمن 96

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir