برنامه راند کارورزان داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/08-8:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان
سه شنبه ها : 9-8 گراند راند
ساعت 8-7 راند کارورز همراه رزیدنت هر روز 
ساعت 12-9 راند کارورز همراه رزیدنت و اتند 
ساعت 12-9 درمانگاه 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir