برنامه راند کارآموزان 2 داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه های آموزشی و راند اکسترنهای گروه داخلی اعصاب

برنامه گراند راند اکسترن مهر98
برنامه گراند راند اکسترن شهریور 98
برنامه گراند راند اکسترن مرداد 98
برنامه گراند راند اکسترن تیر 98
برنامه گراند راند اکسترن خرداد98
برنامه گراند راند اکسترن مهر 97
برنامه گراند راند اکسترن مرداد 97
برنامه گراند راند اکسترن تیر 97
گراند راند اکسترن خرداد 98
گراند راند اکسترن اردیبهشت 98
گراند راند اکسترن فروردین 98
گراند راند اکسترن اسفند 97
گراند راند اکسترن بهمن 97
گراند راند اکسترن دی 97
گراند راند اکسترن آذر 97
گراند راند اکسترن آبان 97
گراند راند اکسترن خرداد 97
گراند راند اکسترن اردیبهشت 97
  گراند راند اکسترن فروردین 97
گراند راند اکسترن اسفند96
گراند راند اکسترن بهمن 96
گراند راند اکسترن دی 96
   گراند راند اکسترن آذر 96
    گراند راند اکسترن آبان 96
گراند راند اکسترن مهر 96
گراند راند اکسترن داخلی اعصاب  مرداد  96
گراند راند اکسترن داخلی اعصاب تیر 96
گراند راند اکسترن داخلی اعصاب خرداد  96
گراند راند اکسترن داخلی اعصاب اردیبهشت 96
گراند راند اکسترن داخلی اعصاب فروردین 96
گراند راند اکسترنها داخلی اعصاب اسفند 95
گراند راند اکسترنها  داخلی اعصاب بهمن 95
برنامه گراند راند اکسترن دی 95
برنامه درسی اکسترن دی 95
برنامه گراند راند اکسترن آذر95
برنامه درسی اکسترن آذر 95
برنامه درسی اکسترن آبان 1395
برنامه درسی اکسترن آبان 95
برنامه گراند راند اساتید در شهریور95
برنامه درسی اکسترن شهریور95
برنامه درسي اكسترن اسفند 94
برنامه درسي اكسترن بهمن 94
برنامه درسي اكسترن ديماه 94
برنامه درسي اكسترن آذر 94
برنامه درسي اكسترن آبان ماه 94
برنامه درسي اكسترن مهر ماه 94
برنامه درسي اكسترن شهريور ماه 94
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب مرداد 94
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب خرداد 94
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب فروردين ارديبهشت و خرداد 94
 
 برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب بهمن ماه 93
 برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب دي ماه 93
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب دي ماه 93
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب آذر ماه 93 و گراند راند 
برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب مهر ماه 93
 
 
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir