برنامه راند کارآموزان پزشکی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-6:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه راند کارآموزان پزشکی در سال 98
4 تیرماه 98
3 خردادماه 98
2 اردیبهشت ماه 98
1 فروردین ماه 98
  برنامه راند کارآموزان پزشکی در سال 97
12 اسفند ماه 97
11 بهمن ماه 97
10 دی ماه 97

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir