برنامه راند کارآموزان پزشکی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-8:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارآموزان پزشکی
راند روزانه دراورژانس چشم
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir