برنامه راند کارآموزان پزشکی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-14:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه راند کارآموزان پزشکی
1 فروردین ماه 98
2 اسفند ماه 97
3 بهمن ماه 97
4 دی ماه 97

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir