برنامه راند فوق تخصص و فلوشیپ جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-11:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
هر روز ساعت 7/30  تا 9/30

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir