برنامه راند دستیاران گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-6:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ وبرنامه راند دستیاران در سال 98
5 برنامه راند دستیاران در سال تحصیلی 99-98
4 تیر 98
3 خرداد 98
2 اردیبهشت 98
1 فروردین 98
  تاریخ وبرنامه راند دستیاران درسال 97
12 اسفند ماه 97
11 بهمن ماه 97
10 دی ماه 97

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir