برنامه راند دستیاران گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
Case presation  روزهای سه شنبه
opd  راند آخرین پنجشنبه هرماه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir