برنامه راند دستیاران گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران

برنامه راند دستياران هر روز صبح سال يك ودو با استاد روز و مشاوره

شنبه ها گراند راند  با شركت كليه اعضاي گروه و دستياران  و كارورزان  

يكشنبه ها دكتر صابر

دوشنبه ها دكتر فاطمي   

سه شنبه ها هفته اول دكتر فقيهي ، هفته دوم وسوم دكتر محقق و هفته چهارم دكتر فاطمي

چهارشنبه ها دكتر مختاري - دكتر محقق -

راند گروهي روزهاي شنبه همه اساتيد و دستياران گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir