برنامه راند دستیاران گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-14:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
 
برنامه بخش دستياران گروه جراحي آذرماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي آبان ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي مهر ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي شهريور ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي مرداد ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي تير ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي خرداد ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي فروردين ماه 97
برنامه بخش دستياران گروه جراحي بهمن ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي دي ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي مهر ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي شهريور ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي تير و مرداد  ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي خرداد ماه 96
برنامه بخش دستياران گروه جراحي فروردين و ارديبهشت ماه  96
برنامه بخش دستياران جراحي اسفند ماه 95
برنامه بخش دستياران گروه جراحي بهمن ماه 95
برنامه بخش دستياران گروه جراحي دي ماه 95

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir