برنامه راند دستیاران داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/16-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

برنامه راند دستیاران
سه شنبه ها 9-8 گراند راند دستیاران در حضور  اتندیگ
ساعت 12-9 هر روز راند با اتند 
ساعت 12-9 هر روز درمانگاه با اتند مربوطه 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir