برنامه راند دستیاران جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/19-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
روتیشن دستیاران از تیر الی شهریور 96
هر روز ساعت 7/30  تا 9/30
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir