برنامه راند دستیاران جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/29-6:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
روتیشن دستیاران از تیر الی شهریور 96
هر روز ساعت 7/30  تا 9/30

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir