برنامه راند دستیاران تخصصی عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/01-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
روتيشن دستياران مهر 98
روتيشن دستياران شهريور 98
روتيشن دستيارن مرداد 98
روتيشن دستياران تير 98
برنامه روتيشن دستياران خرداد 98
برنامه روتيشن دستيارن ارديبهشت 98
برنامه روتيشن دستياران فروردني 98
برنامه روتيشن دستياران اسفند 97
برنامه روتيشن دستياران بهمن 97
برنامه روتيشن دستياران دي 97
برنامه روتيشن آذر 97
برنامه روتيشن آبان 97
برنامه روتيشن مهر 97
برنامه روتيشن شهريور 97
برنامه روتيشن مرداد 97
برنامه ی روتیشن دستیاران تیرماه 97
روتیشن دستیاران اردیبهشت ماه 97
برنامه ی راند دستیاران فروردین ماه 97
برنامه ی راند دستیاران اسفندماه 96
برنامه ی راند دستیاران بهمن ماه 96
برنامه ی راند دستیاران دی ماه 96
برنامه ی راند دستیاران اذرماه 96
برنامه ی راند دستیاران ابان ماه 96
برنامه ی راند مهرماه 96
برنامه ی راند شهریور ماه 96
برنامه ی مرداد ماه 96
برنامه تير 96
برنامه ی خرداد ماه 96
برنامه ی اردیبهشت ماه 96
برنامه اسفند 95 و نوروز 96

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir