برنامه دروس کارشناسی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-12:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام درس نظری عملی تاریخ اجرا  
30 میکروب شناسی نظری پرستاری *  

نیمسال اول 1400-1399

طرح دوره
29 میکروب شناسی عملی پرستاری   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
28 میکروب شناسی نظری مامایی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
27 میکروب شناسی عملی مامایی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
26 میکروب شناسی نظری اتاق عمل *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
25 میکروب شناسی عملی اتاق عمل   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
24 میکروب شناسی نظری هوشبری *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
23 میکروب شناسی عملی هوشبری   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
22 میکروب شناسی عمومی علوم آزمایشگاهی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
21 میکروب شناسی عملی عمومی علوم آزمایشگاهی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
20 باکتری شناسی علوم آزمایشگاهی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
19 باکتری شناسی عملی علوم آزمایشگاهی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
18 باکتری شناسی پزشکی 2 علوم آزمایشگاهی(ناپیوسته) *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
17 باکتری شناسی پزشکی 2 عملی علوم آزمایشگاهی(ناپیوسته)   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
16 سمینار متون آزمایشگاهی(ناپیوسته) *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
15 سمینار علوم آزمایشگاهی(پیوسته) *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
14 ویروس شناسی نظری علوم آزمایشگاهی (پیوسته) *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
13 ویروس شناسی عملی علوم آزمایشگاهی(پیوسته)   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
12 آزمایشگاه باکتری شناسی علوم آزمایشگاهی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
11 .میکروب شناسی و انگل شناسی (فوریتها). *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
10 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
9 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاهی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
8 میکروب شناسی نظری تغذیه *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
7 میکروب شناسی عملی تغذیه   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
6 میکروب شناسی تغذیه عمومی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
5 میکروب شناسی عملی تغذیه عمومی   * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
4 میکروب عمومی بهداشت محیط  *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
3 میکروب شناسی بهداشت عمومی 2 *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
2 میکروب شناسی عملی بهداشت    * نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره
1 عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی *   نیمسال اول 1400-1399 طرح دوره

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir