برنامه دروس کارشناسی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پرستاری پرستاری میکروب شناسی نظری پرستاری نظری
پرستاری میکروب شناسی عملی پرستاری عملی
مامایی میکروب شناسی نظری مامایی نظری
مامایی میکروب شناسی عملی مامایی عملی
اتاق عمل میکروب شناسی نظری اتاق عمل نظری
اتاق عمل میکروب شناسی عملی اتاق عمل عملی
پیراپزشکی هوشبری میکروب شناسی نظری هوشبری نظری
هوشبری میکروب شناسی عملی هوشبری عملی
علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی عمومی علوم آزمایشگاهی نظری
علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی عملی عمومی علوم آزمایشگاهی عملی
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی علوم آزمایشگاهی نظری
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی عملی علوم آزمایشگاهی عملی
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی پزشکی 2 (ناپیوسته) نظری(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی پزشکی 2 عملی (ناپیوسته) عملی (ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی سمینار متون آزمایشگاهی(ناپیوسته) نظری (ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی سمینار (پیوسته) نظری 
علوم آزمایشگاهی ویروس شناسی نظری علوم آزمایشگاهی (پیوسته) نظری 
علوم آزمایشگاهی ویروس شناسی عملی علوم آزمایشگاهی(پیوسته) عملی 
علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه باکتری شناسی عملی(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی .میکروب شناسی و انگل شناسی (فوریتها). نظری(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه نظری(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاهی نظری
تغذیه مواد غذایی میکروب شناسی نظری تغذیه نظری(ارائه نشده)
مواد غذایی میکروب شناسی عملی تغذیه عملی(ارائه نشده)
مواد غذایی میکروب شناسی تغذیه عمومی نظری
مواد غذایی میکروب شناسی عملی تغذیه عمومی عملی
بهداشت بهداشت محیط میکروب عمومی بهداشت محیط  نظری(ارائه نشده)
بهداشت عمومی میکروب شناسی بهداشت عمومی 2 نظری
بهداشت عمومی میکروب شناسی عملی بهداشت  عملی
مدیریت HIT عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی نظری 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir