برنامه دروس کارشناسی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/24-7:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پرستاری پرستاری میکروب شناسی نظری پرستاری نظری
پرستاری میکروب شناسی عملی پرستاری عملی
مامایی میکروب شناسی نظری مامایی نظری(ارائه نشده)
مامایی میکروب شناسی عملی مامایی عملی(ارائه نشده)
اتاق عمل میکروب شناسی نظری اتاق عمل نظری(ارائه نشده)
اتاق عمل میکروب شناسی عملی اتاق عمل عملی(ارائه نشده)
پیراپزشکی هوشبری میکروب شناسی نظری هوشبری نظری(ارائه نشده)
هوشبری میکروب شناسی عملی هوشبری عملی(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی عمومی علوم آزمایشگاهی نظری(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی عملی عمومی علوم آزمایشگاهی عملی(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی علوم آزمایشگاهی نظری(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی عملی علوم آزمایشگاهی عملی(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی پزشکی 2 (ناپیوسته) نظری
علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی پزشکی 2 عملی (ناپیوسته) عملی 
علوم آزمایشگاهی سمینار متون آزمایشگاهی(ناپیوسته) نظری 
علوم آزمایشگاهی سمینار (پیوسته) نظری (ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی ویروس شناسی نظری علوم آزمایشگاهی (پیوسته) نظری 
علوم آزمایشگاهی ویروس شناسی عملی علوم آزمایشگاهی(پیوسته) عملی 
علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه باکتری شناسی عملی(ارائه نشده)
علوم آزمایشگاهی .میکروب شناسی و انگل شناسی (فوریتها). نظری
علوم آزمایشگاهی اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه نظری
علوم آزمایشگاهی اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاهی نظری
تغذیه مواد غذایی میکروب شناسی نظری تغذیه نظری
مواد غذایی میکروب شناسی عملی تغذیه عملی
مواد غذایی میکروب شناسی تغذیه عمومی نظری(ارائه نشده)
مواد غذایی میکروب شناسی عملی تغذیه عمومی عملی(ارائه نشده)
بهداشت بهداشت محیط میکروب عمومی بهداشت محیط  نظری
بهداشت عمومی میکروب شناسی بهداشت عمومی 2 نظری(ارائه نشده)
بهداشت عمومی میکروب شناسی عملی بهداشت  عملی(ارائه نشده)
مدیریت HIT عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی نظری (ارائه نشده)

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir